E. BAMFETT AL HSAN ZTRK SORULARINIZI YANITLIYOR

Odamza; Mevzuat konularnda danmanlk yapan E. Bamfettii Ali hsan ZTRK, sorularnz yantlyor. Katkda bulunmak iin yanda bulunan 'Soru Sor' dmesine basarak sorunuzu gnderebilirsiniz. Gnderdiiniz soru uygun bulunarak cevaplandktan sonra bu alanda yaynlanacaktr. Ltfen ncelikle daha nce yantlanm olan cevaplar inceleyerek ayn sorunun sorulmadn kontrol ediniz.
DKKAT! Sadece odamza ye olan Meslek Mensuplarnn ve Aday Meslek Mensuplarnn sorular cevaplandrlacaktr...


Sayn Meslek mensubu ,

 

Bilindii üzere 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Pandemi kaynakl olan Ksa Çalma Ödenei ve Nakdi Ücret Destei ile  ten Çkarma Yasaklar sona ermitir.  Sorunuzda belirttiiniz üzere  oldukça uzun sure  içilerin  fiilen hizmet sunmadan geçen sureleri yaygnlk arz etmektedir .

Olaya KCO yönüyle de ele almas k tutacaktr.  Çünkü  mevzuatmzda KCO ne ilikin düzenleme ve yarg kararlar mevcuttur. ahsi görüüm NUD de KCO nin bir turevi olmas nedeniyle bir benzerlik arz ettiinden emsal olarak deerlendirile bilinir.

1-) Ksa Çalma Ödenei  (KCO) verilen dönemlerin :

a)  Yllk Ücretli zin Suresinin Hesabnda  Dikkate Alnacak m ?

4857 Sayl Kanununda açk hüküm olarak Ksa Çalma döneminde geçen surelerin yllk ücretli iznin hesabnda dikkate alnaca belirtilmitir.

b) Kdem Tazminat Hesabnda Dikkate Alnacak m ?

 4857 Sayl Kanununda bu yönde açk bir düzenleme bulunmamaktadr.  Ancak bu konudaki boluu Yargtay deerlendirmi olup  Ksa Çalma Ödenei  verilen donemin kdem suresinin  hesabnda dikkate alnacan belirtmitir. Dolaysyla ihbar ve kdem tazminatlarnn hesabnda dikkate alnmaldr.

c) Kdem Tazminat Hesabnda Dikkate Alnacak Ücret  Ne Olmaldr ? 

KCO uygulamas suresinin  oldukça uzun sürmesi, bu süreçte asgari ücretin ve iletmelerde mevcut çalan kiiler için ücret artlar  ( zam ) olmas gerçeklii mevcuttur.   Kanunu uyarnca kdem tazminat son ücret üzerinden hesaplanmaktadr.  Bu durumda hiç çalmas olmayan yani 45/45 KCO olan bir içinin kdem tazminat hangi ücret üzerinden  hesaplama yaplaca sorusunu gündeme getirmektedir.  

KCO uygulamas döneminde çi iveren arasndaki hukuki iliki devam ettiinden, son ücret  üzerinden ( i akdinin fesih tarihi geçerli emsal ücret )  hesaplama yaplmaldr. 

Örnek:  Asgari ücretle çalan, 2021 Temmuz ayna kadar Tamamen ksa çalma ödeneinden faydalanm bir çalann i akdi sona erince kdem tazminatnda dikkate alnacak tutar ,  2020 Yl Asgari ücret brüt tutar 2.943 iken bir baka anlatmla iveren içiye en son bu tutar üzerinden bordro yapm  olmasna ramen kdem tazminatn 2021 yl geçerli asgari ücret olan 3.577,50 TL üzerinden hesaplama yaplmaldr.

2-) Nakdi Ücret Destei  (NUD) Ödenen Donem Açsndan

4857 Sayl yasa ve ligi yönetmeliklerinde NUD’ne ilikin bir düzenleme bulunmamaktadr.  Konunun yeni bir durum olmas açsndan Yüksek yarg kararlar ,da henüz olumamtr.

Uygulayclar tereddütte düüren bir durum   Var ki   o da dier ücretsiz izinler  kdem tazminatnn hesabnda dikkate alnmama halidir.  özellikle uzun sureli ücretsiz izinler kdem tazminatnn hesabnda dikkate alnmamas konusunda Yargtay kararlar mevcuttur. Ancak Pandemi nedeniyle uygulamaya giren (farkl eksik gün kodlaryla) bu durum dier ücretsiz izinlerle ayn tutulmamas gerektiini düünüyorum .

Konuyla ilgili ahsi görüüm  NUD hali KCO nin farl bir alt versiyonu gibi görmek gerektii buradaki içinin ie gelememe halinin çalandan kaynaklanmad, iverenin tek yönlü iradesi ile NUD e çkartlmas vs nedeniyle  dier ücretsiz izinleriyle ayn kapsamda deerlendirilemeyecei ve yllk ücretli izin ve kdem tazminatnn hesabnda dikkate alnmas gerekti eklinde deerlendirme  yapmak gerektiini  (ahsi  GORUUMDUR) düünmekteyim.

Sosyal medyada Çalma Genel Müdürlüünün 11.03.2021 taarih ve 603044 sayl görüü mevcuttur. Bu ilgi yazda 2012 ylndaki (NUD Uygulamas hiç bir ekilde uygulamada yok iken ) Yargtay kararlarndan bahsedilerek Kanununa gore Çallmayan veya Çallm gibi saylmayan  surelerin dikkate alnmayacan belirtmitir.

4857 S. Kanunun 55. Maddesinde Yllk Ücretli iznin hesabnda KCO Çallm gibi saylan hal olarak  belirtilmitir.  ahsi görüüm yukarda açkland üzere NUD / KCO nun farkl bir benzeri olmas, iverenin tek tarafl olarak içiyi NUD kapsamnda almas nedeniyle dahil edileceini düünmekle birlikte ileride yarg kararlar konuya açklk getireceini düünmekteyim .  

 

yi çalmalar dilerim


Sayn meslek mensubu,

17 günlük kapanma süresince çalanlarnzn Ksa Çalma Ödenei yada Nakdi Ücret Destei almamalar durumunda '10-Genel Hayat Etkileyen Olaylar' eksik gün kodunu seçerek ilem yapabilirsiniz.

yi çalmalar dileriz.


Sayn meslek mensubu,

Kural olarak 7256 sayl tesvikten faydalanilan süre ve bu kapsamda faydalanlan çalan saysnn en az yarsn (sizin örneinizde 1 kiiyi (ortalama 70 gün bu tevikten faydalandnz düünürsek) en az 35 gün civar tevik sonrasnda çaltrmanz gerekir. yerinizde bu tevie uygun personel (emekli olmayan, KUR'a kayd olan vb.) yoksa yeni personel alp en az bu süre kadar çaltrmanz gerekir. Yoksa ilerleyen süreçlerde yersiz yararlanmadan dolay aldnz tevii geri iade edebilirsiniz.

yi çalmalar.


Sayn meslek mensubu,

Belirttiiniz bilgilere göre 2020 yl ortalama çalan saynz 3 kii.Bu 3 kiinin üstüne aldnz (4-5-6 vs) ve tevikten faydalanma koullarn salayan (son 3 ayda en fazla 10 gün sigortallk, emekli olmama, KUR'a kayt vb) kiilerden dolay 7103 nolu tevikten faydalanabilirsiniz.

yi çalmalar dileriz


Sayn Meslek Mensubu

4857 Sayl Kanunun 37. Maddesi   ücret hesap pusulasn düzenlemi olup  

  '' - veren iyerinde veya bankaya yapt ödemelerde içiye ücret hesabn gösterir imzal veya iyerinin özel iaretini tayan bir pusula vermek zorundadr. ....'' hükmü bulunmaktadr.  

Sorunuzda Ücret Hesap Pusulas ve Ücret  Bordosundan bahsetmisiniz.  

1- Ucret hesap pusulasnda kanun imza degil Hesap Pusulann VERLMESN emretmitir.    KEP adresine göndermenizin sorun yaanmamas adna içi ile düzenlenen sözleme yada ayr bir protokol ile ozluk dosyasnda açklayc bir bilgi de olmaldr. Yani Alt düzenleme olmaldr.

2- Ücret bordrosu  5510 Sayl yasa ve VUK  gerei düzenlenmektedir. mza bulunmasyla ilgili emredici düzenlemeler var olmakla birlikte SGK düzenlemelerinde baz koullarn (bankadan odeme)  varlnda içi imzas  olmaya bilir. VUK açsndan ayrca degerlendirme yaplmaldr. Ancak Hukuki zeminde sorun yaanmamas  için içilerin  e mza uygulamas  olmas faydal olur.  

 

iyi çalmalar dilerim.


Sayn meslek mensubu,

yerinizin nace kodunun 7316 nolu tevie uygun olmasndan dolay, Mart 2021 ve öncesi aylarda sigortal olan çalanlarnzdan bu tevik üzerinden faydalanabilirsiniz. Geriye kalan ve çallan 13 günlük süreyi, çalanlarnz 7316 nolu tevie kaydetmeniz artyla prim desteinden faydalanabilirsiniz.

yi çalmalar dilerizSayn Meslek Mensubu,

Çalann ücreti asgari ücret olarak belirtmisiniz, 7256 kapsamnda bir çalan ise SGK  primi ödemezsiniz ancak stopaj ödenir.  

Burada dikkat etmeniz gereken husus tevik sona erince içinin tevikten faydaland sure kadar i verme zorunluluu hali açsndan ivereninizi uyarmanzda fayda var .

yi çalmalar.

Salkla ve sevinçle kaln


Sayn Meslek mensubu

Çalann doum izni bittikten sonra ie balamas halinde her hangi bir kuruma bildirime gerek bulunmamakta  verdiiniz örnee göre 18.03.2021 tarihi itibariyle  SGK primi ve ücret ödeme yükümlülüünüz balamaktadr..

Sorunuzda yarm gun çalarak ie balad derken  ksm sureli bir çalmayla m devam edecek. Eer boylese kaçnc çocuk doumu gerçekletirdii önemli.   kurumuna  doum nedeniyle ksmi sureli çalacan bildirerek dier koullarda olumu ise  bundan dolay yardm alabilir. suresi çocuk saysna göre belirlenir.  

sizlere yi çalmalar,  bebee masal tadnda bir hayat dilerim.


Belirttiiniz tevikler 6111,7103 ve 7256 kanun numaral teviklerdir.

Bunlarn içinden en avantajl diye adlandrabilecegimiz tevik (ücretlerin asgarî ücret seviyesinde dolatn varsayarsak) 7103 sayl tevikdir. 7103 sayl tevik,tesvik süresi kadar(süre kadin,erkek,25 ya alti/üstü erkek vb deiiklik gösterir) çalannzn uygun olmas durumunda asgarî ücrete kadar olan primlerini öder ve stopajtan indirim yapabilirsiniz.

6111 sayl tevik ise sadece SGK iveren payn öder. Bu tevik yüksek ücretli çalanlarda avantajldr.(süre bu tevikte de kiinin özelliklerine kadn,erkek, kaç yanda olduu vb deiiklik gösterebilir)

7256 sayl tevik ise 1 Aralk tarihinden sonra ie aldnz veya 2019 Ocak ile 2020 Nisan aylar arasnda sizde çalmas bulunup iten ayrlp sonrasnda geri gelen çalanlar için geçerlidir ve günlük 53,67 TL avantaj salanmaldr. Ama unutulmamaldr ki bu tevik iten çk yasaklarn süresince kullanlabilir ve en az kullanlan süre kadar,çalan bu tevik bittikten sonra da çaltrlmak zorundadr.


Öncelikle yükümlülük domam iken engeli istihdam  vicdanlarda takdir toplar.  Mevzuat anlamnda da tevik açsndan özendirici düzenleme vardr.   Dolaysyla kur kaytl 2.  engellide  4857 tevikinden faydalandrlr.

iyi çalmalar dilerim.


ubat aynn 28 gun olmas  KCO ve NUD uygulamalar ve SGK aylk bildirgeleri açsndan farkllklar yaratmaktadr.  

Sosyal güvenlik kurumu genelgeleri ve uygulamalar genel kural olarak her ayn 30(otuz) gün çektiini düünerek ilemlerini yürütür ancak ay içerisinde eksik gün olmas durumunda ayn fiili olarak kaç gün çektii dikkate alnr.

Dolaysyla 2021 yl ubat ay ‘’28’’gün  çekmesi nedeniyle eksik gün bildiriminde bulunacak isek buna göre SGK’ ya aylk bildirgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Bir baka husus ise Türkiye Kurumu(KUR) ubat ay için Ksa Çalma Ödeneini 30 gün üzerinden hesaplayarak verecektir, ubat ay ksa çalma ödenei açsndan 30 gün ancak SGK prim gün tahakkuklar açsndan 28 gün gibi deerlendirilmektedir.

Nakdi Ücret Destei için ise uan da her hangi bir deiiklik yaplmam olup ‘’28’’ gün üzerinden bavuru ve ödeme yaplabilmektedir.

Ksa Çalma Ödenei alanlara iliksin örnek gün saylar aadaki gibidir.    

Kurumunun  ubat ay için içiye 2 gun fazla ödeme yapmas yersiz ödeme olarak deerlendirilmeyecektir. olmayacaktr.  Fiili olarak çallan ve çallm gibi saylan haller dikkate alnarak sigortal gun saysnn gösterilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.  Aada belirtilen  daha  cok kullanlan günlere ilikin SGK gun says  belirtilmitir. Matematik mant açsndan ay içerisinde çallan her 7,5 saate 1 gun ve her 45 saatlik çalmamada bir hafta tatili yansmas yaplarak kusuratl halde  de SGK gun saysn artrarak hesaplama yaplmaldr.


Sayn Meslek Meslek mensubu,

çinin ve yerinin 27103 tevik koullar (ortalama vs) var ise tevik suresi uzatlm olmas nedeniyle faydalanmaya devam edebilir.


Sayn Meslek mensubu,,

27103 Nolu olarak bilinen tevikten faydalanmak için 2 yönü ile koullarn olmas gerekmekte  

1. veren açsndan gerekli koullar.

2.Sigortal Yönünden

Sizin sorunuz sigortal açsndan tamas gereken koullar açsndan sorun yaanmaktadr.

Sigortal yönünden;

  1. a) 1/1/2018  tarihinden sonra  ie alnm olmas,
  2. b) Türkiye Kurumu’na kaytl isiz olmas,
  3. e) e giri tarihinden önceki üç aylk sürede toplam on günden fazla 5510 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri kapsamnda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemi olmalar ve istee bal sigortallk hariç 5510 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn  (b) bendi kapsamnda sigortal olmamalar,

Bahsettiiniz olayda içinin bir baka iyerinde primi yatmasa da bordrosunda yer ald dolaysyla isiz olmad eklinde deerlendirileceinden sigortalnn koullar uygun görülmemektedir. 


Sayn Meslek Mensubu,

Sorunuzda hissedar olduu irketin nevi (A., Ltdi) açk olarak belirtilmemitir. Ayrca ara verme (1 gun bile olsa  )önem arz etmektedir.

Bildiiniz üzere, Sosyal güvenlik reformundan sonra 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle irket ortaklar kendi irketlerine ait iyerinde SSK(4 a) kapsamnda sigortal olarak gösterilmemektedir.

Yasal dayanak: de 5510 sayl Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan “4 üncü maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda saylanlar, kendilerine ait veya ortak olduklar iyerlerinden dolay, 4 üncü maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal bildirilemezler.” eklindeki hükümdü. Kanunun bu hükmü içerisinde açkça irket sahibi ibaresi geçmiyor olsa da ahs iyerlerinde kiinin kendisi ile hizmet akdi kuramayacandan, irketler ise sahibinden veya ortaklarndan bamsz olarak ayr bir tüzel kiilik olduundan söz konusu yasak irket (özellikle de limited irket) sahiplerini / ortaklarn ilgilendiriyor ve Kanunun 4 üncü maddesi gerei de zaten limited irket ortaklar 4/b (Ba-Kur) kapsamnda zorunlu sigortal saylyorlar.

Ancak SGK 2019/09 nolu genelgesi bu konuda ciddi uygulama deiikliine  gitmitir.

Cok hassas bir konu olup so yllarda bu konuda ciddi hatalara düülmektedir.  Kendi irketinde 4 a l gösterilip emeklilik aamasnda  kurum bunu fark ederek 4 b ye dönütürmekte ve maduriyetler yaratmaktadr.  

Olaynz yakn ornek  olduunu düündüüm ilgi genelgedeki örnekler aada belirtildii ekildedir.

Örnek-3- 01.05.2007 tarihinde bir limited irket bünyesinde hizmet akdi ile sigortal olarak çalan bir kii, 01.03.2008 tarihinde çalt irkete ortak olmu ve fakat sigortal bildirimleri de devam ettirilmitir. 01.10.2008 tarihinde, 5510 sayl Kanunun 53/2. madde hükmü (orta olduu irketten md. 4/1/a’l bildirilme yasa) yürürlüe girmi olsa da bu kiinin md. 4/1/a bendi (hizmet akdiyle çalan içiler) kapsamndaki sigortas kesintiye uramakszn devam ettii sürece kii irket orta statüsü sebebi ile md. 4/1/b bendi (bamsz çalanlar) kapsamna alnmayacaktr.

Örnek-4- 01.05.2007 tarihinde bir limited irket bünyesinde hizmet akdi ile sigortal olarak çalan bir kii, 01.03.2008 tarihinde çalt irkete ortak olmu ve sigortal bildirimleri de devam ettirilmitir. 01.10.2008 tarihinde, 5510 sayl Kanunun 53/2. madde hükmü (orta olduu irketten md. 4/1/a’l bildirilme yasa) yürürlüe girmi olsa da bu kiinin md. 4/1/a bendi (hizmet akdiyle çalan içiler) kapsamndaki statüsü kesintiye uramadan 31.12.2015 tarihine kadar devam etmi ve fakat bu tarihte hizmet akdine tabi çalmas son bulmutur. Bu kiinin 01.01.2016 tarihi itibari ile ve irket orta sfat ile bu kez md. 4/1/b bendi (bamsz çalanlar) kapsamnda sigortal tescili yaplacaktr.

Örnek-5- 01.01.2014 tarihinde bir limited irket bünyesinde, Kanunun md. 4/1/a bendi (hizmet akdiyle çalan içiler) kapsamnda hizmet akdi ile çalan bir kii, 01.01.2016 tarihinde çalt irkete ortak olursa, bu kiinin md. 4/1/a bendi (hizmet akdiyle çalan içiler) kapsamndaki sigortall 31.12.2015 tarihinde son bulacak ve 01.01.2016 tarihinden itibaren irket orta sfat ile md. 4/1/b bendi (bamsz çalanlar) kapsamnda sigortal olacaktr.

Konunun önemi ve hassasiyeti   nedeniyle daha sonra telafisi cok sknt  yaratacandan siz 4/A l diye hesap yapmanz sknt yarata bilir. Bu balamda SGK sisteminden de boluk ve tarihlerin netlii konusunda hataya dümeme adna SGK na bavurmanzda fayda olduunu belirtmek isterim.


Sayn Meslek mensubu

7252 tevikinizi sonlandrp NUD dönebilirsiniz.  Ancak NUD faydalandrmak istediiniz ayda içinin çalmas var ise cari ayla ilgili  7252 den faydalanamazsnz.  

salkla ve sevinçle kaln


Ksa Çalma ödenei düzenlemeleri iin en az 1/3 dümesi gerekliliini belirtmitir. Ancak uygulamada 1/3 iin azalmas içilerin toplam m yoksa içi bazlm olduu yönünde gri alan var. Uygulama içi bazl yürümektedir. Dolaysyla 1 içi için bavurunuzu yapa bilirsiniz izahat olacakta  iinizin önemli ölçüde (1/3) dütüünü  1 içi dndakilerin  koullarnn uymadn belirte bilirsiniz.  

Salkla kaln


Sayn Meslek Mensubu

1. Sorunuza cevap olarak 

Belirtmi olduunuz iyeri için sanrm  daha önce KCO bavurusunda bulunulmad.  Çalanlarn NUD faydalandklarn anlyorum.  Bu iyeri için KCO bavurabilirsiniz. E devlet üzerinden  bavuru yaplacak ksaca nede KCO kullanmak istediinizi açklayarak ( i hacminin dütüünü gösterir belge )  veya yönetim kurlu karar ile  yeni bavuru butonundan yol alarak bavuru  yapa bilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir husus bu iyeri için daha önce KCO bavurusu  yaplmadndan ilk 7 gun yarm ücret ve SGK utmamanz gerekmektedir.  Bir Baka hususta kiilerin  son 3 ylda 450 gun primleri ve bu surede isizlik sigortasndan yararlanp yararlanmadklar da dikkate alnmaldr. 

 Soru  2- Baka mükellefimizde Ayda 25 gün KÇÖ den faydalanan 27103 tevikli perosnelin 31.12.2020 itibariyle 27103 teviki bitti. Personeli pamdemi sürecinden dolay iten çkartamyoruz, haklarn kaybetmemesi için istifada edemiyor. 25 günlük KÇÖ sünü 30 gün olarak bildirebilir miyiz. Bildirebilirsek kaç ay 

Cevap  :  KCO daha önceki sureyi artan günden bavuru mümkün ancak  bu durum yeni bavuru olarak deerlendirilir.  Dolaysyla ilk 7 gun SGK sorunu ile karlaa bilirsiniz .  Bildirebilirsek kaç ay       Güncel durum ubat sonunda bitmekte  uzatmann olup olamayaca konusunda bir ey söylemem mümkün deil. 

Salkla ve Sevinçle kalmanz dilegiyle.


Sayn meslek mensubu

Ayn iyeri için daha önce KCO bavurmu olmanz nedeniyle yeni eklediiniz kiiler için  ilk 7 günüde kurum ödeyecektir.   Dolaysyla 22,5 /45  (15 gun KCO alacak ekilde )  bavurun yaptnz  anlalmaktadr.  

Bu balamda ilk 7 gün olmayacak 15 gun  KCO ödenecektir.   Aralk ay 31 gun çektiinden önünüzde 2 seçenek var  16 günluk eksik gun kadu  için  

1. seçenek   16 gun  ücretini ödeyip  sgk  yaplacak bu durumda  eksik günü 18 koduyla  15 gun olarak göstere bilirsiniz .

2.  Seçenek fiili çalmas 15 gun ise  eksik gun kodunu 27 gösterip  (15 gunu KCO " 1 günü dier Ücretsiz izin veya puantaj Kayd  olacak  içi imzal belge alnmal ) bildirgeler hazrlanmaldr.  

Salkla ve sevinçle kalmanz dileiyle


Bildiiniz üzere Yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Ksa Çalma Ödeneine bavurmayan i yerlerimiz, 31 Aralk 2020 tarihine kadar KUR'a bavurmalar durumunda 1 Aralk 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Ksa Çalma Ödeneinden yararlanabilecek

Olaynza ilikin olarak  bavuru tarihini 31.12.2020 yi amamasna dikkat edelim.  Ekleyeceiniz kiilerin KCO balama tarihini 2021 Ocak aynn 3 û yaparsak  2021 Ocak ay KCO ubat aynn 5 gibi ödeneceinden Ocak  ayna ilikin  SGK  aylk bildirimleri  yaplmam olmas durumunda KCO den faydalanamaz.  

Dilerseniz bavuru yeni kii ekleyin Ocak aynda  KCO balama tarihini belirtin SGK-Muhtasar yetitire bilirsen olabilir. Ama bu durum size ciddi  stres yaatabilir. 


Bildiiniz üzere iten Çk Yasaklar  devam etmektedir. Ancak içinin iini gerei gibi yapmamas disiplinsiz davranmas halinde uyarda bulunulmal ve tekrar halinde tazminatsz i akdinin feshi mümkündür.  

Bir baka anlatmla 4857 Sayl Kanunun 25  II Maddesinde belirtilen davranlarn varlnda 29 kodu ile çk mümkündür


Bu Olayn  3 Boyutu var  siz sadece Ücret bordosunu surmusunuz ama

  1. Ücret bordosu  (5510 s.y SGK Açsndan )
  2.  Ücret Hesap Pusulas  (4857 S. Kanunu boyutu)
  3.  Ücret bordosu ( 213 S.Vergi Usul K. Açsndan )

5510 Sayl yasa açsndan  

510 sayl Kanunun 102 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin 5 numaral alt bendine göre;

verenler tarafndan ibraz edilen aylk ücret tediye bordrosunda;
- yerinin sicil numaras
- Bordronun ilikin olduu ay
- Sigortalnn ad, soyad
- Sigortalnn sosyal güvenlik sicil numaras
- Ücret ödenen gün says
- Sigortalnn ücreti
- Ödenen ücret tutar
- Ücretin alndna dair sigortalnn imzasnn bulunmas zorunludur.

Ancak Ücret ödemelerinin makbuz mukabilinde veya banka kanalyla yaplmas durumunda, imza eksiklii ücret tediye bordrosunu geçersiz klmaz.

Yukarda belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza art yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalyla yaplan ödemeler hariç) ücret tediye bordrolar geçerli saylmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylk asgari ücretin yars tutarnda, idari para cezas uygulanr.

2_ 4857 Sayl Kanunu  açsndan ise

‘’Madde 37 - veren iyerinde veya bankaya yapt ödemelerde içiye ücret hesabn gösterir imzal veya iyerinin özel iaretini tayan bir pusula vermek zorundadr.

Bu pusulada ödemenin günü ve ilikin olduu dönem ile fazla çalma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asl ücrete yaplan her çeit eklemeler tutarnn ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeit kesintilerin ayr ayr gösterilmesi gerekir’’ hukmu mevcuttur.

Anlan düzenlemelerden de anlald uzere Fazla Mesai. Hafta tatili Çalmas ve Genel tatil çalmas var ise UHP  bunlara ilikin ayrntlara yer verilmelidir.  Ancak uygulamada maktu ücretlilerin HT. GT  gibi güleri kural olarak çallm saylan hallerdendir. Ayrca gösterilmeye bilir  art çalmalar var ise gösterilmelidir.

Belirtilen yasal düzenlemeler dikkate alndnda   Bordrolarda Hafta Tatili Resmi Tatil Mesai gibi ücretleri ayr ayr göstermemiz gerekiyormu ? uana kadar göstermedik ise herhangi bir sorun annda neler ile karlaabiliriz ?   sorularnza cevap olarak Ucret bodrosunda  ayrca yer vermemi olmanz sorun tekil etmez.  Ancak  Ucret Hesap pusulasnda  Hafta tatili  veya  Genel tatil çalmas yaplm ise yer vermeliydiniz.  spat anlamnda da gereklilii vardr. Ancak bu yönde art bir ödeme yok ise sorun tekil etmez.

Birde Özlük dosyasndaki matbu formlar doldurmamz açsndan bir skntl durum olmas söz konusumu?   Matbu olmas bir sknt yaratmaz ancak dosya içerisinde   ayn olaya ilikin bir çok belge var örnek  sözlemeleri açsndan Belirli sureli belirsiz sureli Ksm vs  uygun olan düzenlemek ve iin özelliine uygun sözleme türleri yapmanz ileride yaanacak sorunlar azaltr.

3. Vergi Usul Kanunu

Ücret bordolar gider belgesi niteliinde olduundan bu yöndeki bilgilerin sizde mevcut olduu

Yönünde deerlendirmeler yaplmtr.


Öncelikle  hassas deerlendirmeleriniz örnek alnacak bir davrantr. Ancak Kanunlarn tanm olduu haklar kullanmak  her vatandan hakkdr.  Sizin durumunuzda yasann tanm olduu bir hakk kullanmadr.

öyle ki  5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunun 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilikin olmak üzere, 4857 sayl Kanuna göre ksmi süreli i sözlemesi ile çalan sigortallarn ksmi süreli çaltklar aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarna imkan salanmtr. Bu bent uyarnca yaplacak borçlanmalar Kanunun 4. maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortallk süresi olarak deerlendirilecektir.

4857 Sayl Kanun’un 13. maddesinde ksmi i sözlemesi; aylk 20 gunu amamak ve  aylk prim ve hizmet belgesi ile bildirilen eksik gün nedeni (06) (Ksmi istihdam) olan sigortallar ay içinde zorunlu sigortallk dndaki sürelerini borçlanabileceklerdir.


Genel uygulama Raporlu olunan durumda i akdinin feshinin olamayaca yönündedir.  bu mutlak bir kural deildir. kanununda bu yönde açk hüküm bulunmamaktadr.  Yargtay kararlar  bu dorultudadr.  SGK açsndan içinin geçici i göremezlik almas için iverenin raporu onaylamas ilemi de bu duruma engeldir. Önerim Rapor bitimini beklemektir. Ancak içinin raporu bitince yeni bir rapor alma durumumda olabilir bu balamda içiye iin ona ermesi gerekçesiyle rapor bitiminde i akdinin sona erdirileceinin bildirilmesi mümkündür

kinci sorunuza inaatta asgari içilik uygulamasnda dikkate alndnda ve  beyannzda X mücahitlik bütün giderleri kaydedecek  olmanz  nedeniyle  X  mücahitlik ola bilir dieri ile bir nevi anahtar teslimi  sözleme yaplarak içilik vs X üzerinde olduu açklana bilir.  


Sorunuza Ksa Çalma ve Nakdi Ücret Destei olarak ikiye ayrmalyz;

 

1-) Ksa Çalma Ödenei verilen donem için

a)  Yllk Ücretli zin açsndan

4857 Sayl Kanununda açk hüküm olarak Ksa Çalma döneminde geçen surelerin yllk ücretli iznin hesabnda dikkate alnaca belirtilmitir.

b) Kdem Tazminat  açsndan ise  4857 de açk bir hüküm bulunmamakta ancak bu konudaki bolugu Yargtay deerlendirmi olup  Ksa Çalma Ödenei  verilen donemin kdem suresinin  hesabnda dikkate alnacan belirtmitir. dolaysyla ihbar ve kdem tazminatlarnn hesabnda dikkate alnmaldr.

 

2-) Nakdi Ücret Destei Ödenen Donem Açsndan

4857 Sayl yasa ve ligi yönetmeliklerinde NNUD ne ilikin bir düzenleme bulunmamaktadr.  Konunun yeni bir durum olmas açsndan Yüksek yarg kararlarmda henüz olumamtr.

Uygulayclar tereddütte düüren bir durum   Var ki   o da diger ucretsiz izinler  kdem tazminatnn hesabnda dikkate alnmama halidir.  özellikle uzun sureli ücretsiz izinler kdem tazminatnn hesabnda dikkate alnmamas konusunda Yargtay kararlar mevcuttur. Ancak Pandemi nedeniyle uygulamaya giren (farkl eksik gun kodlaryla) bu durum dier ücretsiz izinlerle ayn tutulmamas gerektiini düünüyorum .

Konuyla ilgili ahsi görüüm  NUD hali KCO nin farl bir alt versiyonu gibi görmek gerektii buradaki içinin ie gelememe halinin çalandan kaynaklanmadn daha az bir tutar dada olsa içinin ücret kaybnn önlenmeye çalld  bu balamda dier ücretsiz izinleriyle ayn kapsamda deerlendirilemeyecei ve yllk ücretli izin ve kdem tazminatnn hesabnda dikkate alnmas gerekti eklinde deerlendirme  yapmak gerektiini düünmekteyim.verenin içiye ikramiye vermesinde engel bir durum yok ancak belirtilen ödeme SSK primi ve GV tabi olduundan ilgili donemde geçtiinden yaplacak ilem

1. Yol; 8. ay için ek bildirge vemeniz

2. Yol;  Arabulucuya giderek kdem tazminat ödemesine karar verilerek kdem tazminat tavan açmayan bir tutar ise sadece DV ile durum düzeltile bilinir.ki irket arasnda illiyet ba var ise  içinin görev tanmna ikinci  irketteki yapm olduu iler yazlarak ek bir odeme ve maliyet yaratmadan ilem yapla bilinir.  

iki irket arasnda illiyet ba yok ise

Anlatmnzdan ikinci irkette vekalet akdiyle çaltndan bahsetmisiniz  Bu konu  Hizmet Akdi Olmadndan 4857 Sayl Kanunu kapsamnda olmadndan konuyla ilgili Borçlar kanunu ve yüksek yarg kararlarna bakmak gerekmektedir.  

6098 sayl Türk Borçlar Kanunu’nun 547’nci maddesinin birinci fkrasnda ticari temsilci, iletme sahibinin, ticari iletmeyi yönetmek ve iletmeye ilikin ilemlerde ticaret unvan altnda, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açkça ya da örtülü olarak yetki verdii kii olarak tanmlamtr.

Ayn Kanunun 554’üncü maddesinde ise, ticari temsilci ile temsil ettii kii arasnda hizmet, ortaklk veya vekâlet sözlemelerinin olabilecei ancak bunun snrl olmad, taraflar arasnda bakaca hukuki ilikilerin de bulunabilecei dolaysyla ticari temsilci ile iletme sahibi arasnda i ilikisi kurulabilecei belirtilmitir.

Söz konusu düzenlemelere bakldnda kiinin irkette pay sahibi olmas tek bana kii organ saylmasn gerektirmez. Kiinin irketi temsil etmemesi, irket adna alnan kararlarda etki sahibi olmamas, ortaklk paynn sembolik olmas veya kazanç pay dnda bir ücretlendirme yaplmamas durumunda i sözlemesi ile çalt kabul edilebilir.” Yargtay Hukuk Genel Kurulu, E:2017/3176, K:2018/1470, T:18.10.2018

Bu durumda  iki önerim olacaktr.

1  Kiinin 2. irkete danman vs ad altnda Serbest M.Makbuzu veya fatura kesme yolu  

2. Ksm sureli sözlemesi düzenlenerek   SGK kapsamnda çalmas   aksi durum yukarda belertilen yarg karar dikkate alndnda yaplacak bir tespit sonucu sigortasz çaltrma sonuçlaryla karlala bilinir.


Nakdi ücret desteinden yararlanabilmek için;

− 17/4/2020 tarihi itibaryla i sözlemesinin bulunduu iveren tarafndan 4857 sayl Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarnca ücretsiz izne ayrlmak,

− Ksa çalma ödeneinden yararlanmamak,

− Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluundan yallk ayl almamak,

− SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmi olmak,

− Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayl Kanunun 51’inci maddesi kapsamnda i sözlemesi feshedilen ve yine ayn Kanunun dier hükümlerine göre isizlik ödeneinden yararlanamamak,

artlarnn olumas gerekmektedir.

12 NOLU BELGE: GEÇC 20. MADDEYE TAB OLANLAR (SANDIK, ODA, BORSA VE BRLK OLARAK TANIMLANMI OLANLAR TARAFINDAN SEÇLEBLR)  Dolaysyla Banka Sand 12 Nolu belge turu ile bildirilmi ise Nakdi Ücret Desteinden  Dier koullarda var ise Örnek emekli deil ise FAYDALANAMASI  gerektii yönünde görüümdür.


4447 sayl Kanun ile “Ksa Çalma ve Ksa Çalma Ödenei Hakknda Yönetmelik” hükümleri ile Ksa Çalma Talep Formunda yer alan Genel Açklamalar  dikkate alndnda  KCO merkezine YERN almtr  Tefti Kuturluda uygunluk onaylarn iyeri bazl vermektedir. Sizin olaynzda farkl SGK numaralarna sahip 2 iyerinden bahsederek Ksa çalma uygulamas hiç olmayan (Merkez  adresiniz) e nakil ilemi yapmsnz dolaysyla Müfettilikçe merkez adresiniz için KCO uygunluk hali verilmemitir.

Kurumuna yapm olduunuz bavuruda  Genel Açklamalar da

  1. yerimde uygulanacak ksa çalmaya ilikin uygunluk tespiti sürecinde talep edilen/edilecek bilgi ve belgeleri Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanl Müfettilerine göndereceimi/teslim edeceimi,
  2. Ksa çalma ödeneinden yararlanan içilerin çalma sürelerine ait kaytlar tutacam ve istenilmesi halinde yetkililere ibraz edeceimi,

Uygunluk tespiti tamamlandktan sonra, ksa çalma uygulanacak içi listesinin deitirilmesine ve/veya iyerinde uygulanan ksa çalma süresinin arttrlmasna yönelik taleplerimin, yeni bavuru olarak deerlendirileceini  ….. açk bir ekilde yer vermitir.   Yaznzda belirtilmemi bir ihtimal merkez adresiniz ile  ube adresiniz belkide farkl ikur merkezi alannda bile olabilir.  yerinin nakli olsyd deerlendirme farkl ola bilir. Olaynzda içinin  nakli soz konusu olup KCO  bavuru adresinizin açk olmas  huular birlikte deerlendirildiinde  

Merkez adresinizin KCO uygulama  alan dnda olmas ve kanunu anlamnda her ne kadar ayn iveren olsa da farkl bir iyeri olarak deerlendirildiinden merkez adres iyeri de KCO verilmeyeceini düünmekteyim.  Takdir edersiniz ki yaanan olaylarn bu kapsamda daha once yaanmam olmas nedeniyle olumu ve istikrar kazanan kurum görülerimde bunmamaktadr.  Dilerseniz kurumu aracl ile olaynz anlatarak görü talep etmenizin faydal olacan düünüyorum. 


10 Ekimde önceki iyerinizden ayrlp  yeni iyerinizde sigortalnz hemen balayacandan ve de son bir ylda 90 günlük sigortanz  olduu anlaldndan bir baka anlatla  rapor aldnz tarihte aktif sigortal olmanz ve son bir ylda 90 gun sigortanzn olmas nedeniyle  rapor paras alma hakknz olacaktr.  


Yaplacak ilem 15 gün olmas gerekirken 30 gün NÜD(nakdi ücret destei) arada ki farkn KUR'a ödenmesi yaplarak makbuzunun saklanmas yeterlidir. Bu ilemi yapabilmeniz için KUR ile iletiime geçmeniz gerekir.-çinin ödenmeyen ve kullandrlmayan  haklarn  gerekçe göstererek iverenlikten maduriyetinin giderilmesini talep edebilir.

-Hakl gerekçeyle  i akdini son erdirmesi nedeniyle  Kdem tazminatn talep edebilir.

-verenin  maduriyetini gidermemesi durumunda  arabulucuya ba vurarak  taleplerini yineler

-Arabulucuda anlama salanmaz ise konuyu yargya tamas gerekmektedir. 


Evet, Aksi durumda çalan iverenin kotu niyetli olduunu ileri sürerek  ekonomik kayplarnn telafisini isteye bilir.KÇÖ' de ayn görevi yapan personeliniz yoksa KUR'u bilgilendirerek yeni personel alm yapabilirsiniz. Ancak ayn görevde KÇÖ' de çalannz varsa öncelii o personele verip, ie balatmanz gerekir.


Güncel duruma göre  KÇÖ' nün 31 Ekimde biteceini hatrlatmak isteriz ancak Cumhurbakanlnn 31/12/2020 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmakta. Bu durumu hatrlatarak KÇÖ sonlandrmadysanz (dilekçe vb KUR'a bildirmediyseniz) ilk bavurunuzda ki kiiler ve saatlerle bal kalmak koulu ile tekrar KÇÖ' den faydalanabilirsiniz. Faydalanabilmek için KUR danmannza 'Oran Excel Tablosunu' atmanz gerekmektedir.

lgi yaznzda birden fazla soru olup  konularla ilgili görülerim

TARIM KAPSAMI

4857 Sayl Kanununun 4 ve 111.Maddeleri indeki düzenlemeler  konuya açklk getirmektedir.

‘’Tarm ve orman ilerinden saylacak ilerin esaslar unlardr:

   a) Her çeit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyafl bitkiler; turunçgiller; pirinç, baklagiller; aaç, aaççk, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süt bitkilerinin yetitirilmesi, üretimi, slah, aratrlmas, bunlarla ilgili her türlü toprak ileri, ekim, dikim, a, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devirme, temizleme, hazrlama ve ayrma ileri, hastalk ve zararllarla mücadele, toprak slah, çayr, mera, toprak ve su korunmas.

   b) Ormanlarn korunmas, planlanmas (amenajman), yetitirilmesi, iletilmesi, snrlandrlmas çalmalar, bunlara ait alt yap çalmalar ile tohum toplama, fidanlk, aaçlandrma, erozyon kontrolü, etüt proje ve rehabilitasyonu, ormanclk aratrma ile milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarnn kurulmas, bakm ve gelitirilmesi.

   c) Her türlü i ve gelir hayvanlarnn (ar, ipek böcei ve benzerleri dahil) yetitirilmesi, üretimi, slah ve bunlarla ilgili bakm, güdüm, terbiye, krkm, sam ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanmas, saklanmas ile bu hayvanlarn hastalk ve asalaklaryla mücadele.

   d) 854 sayl Deniz Kanununun hükümleri sakl kalmak kaydyla, kara ve su avcl ve üreticilii ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanmas ve tanmas ‘’ hukmu ile

Ticaretten saylacak ilerin esaslar unlardr:

   a) Ham, yar ve tam yaplm her çeit bitkisel, hayvani veya snai ürün ve mallarn alm ve satm ‘’ yönündeki düzenlemesi dikkate alndnda  

Erite,Mant,Tarhana gibi ürünlerin tarmsal ürün kapsamnda OLMADIGI kanaatindeyim.

Sosyal Güvenlik Mevzuat açsndan se 

SGK 2019 a 09 sayl Genelgesinde düzenlemeye gidilmi olup  ilgili düzenleme aadaki gibidir.

Kooperatiflerde Çalanlarn Sigortall

1163  sayl  Kooperatifler  Kanunu  gereince  kooperatif  bakanlar  ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarna seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden aralarndaki  hukuki  iliki,  vekalet  akdine  ve  kanunda  belirtilen  görevlerini  yerine getirmelerine  dayandndan  sigortal  saylmayacaklardr.  Bu  görevlerinden  dolay huzur hakk veya sair bir ad altnda ücret almalar akdin niteliini deitirmeyecektir. Ancak, kooperatif bakanlar ile kooperatifin yönetim, denetim kurullarna seçilenler ve üyeleri;  bu  görevleri  haricinde,  hizmet akdine  tabi  olarak  üçüncü  ahslarn yapabilecekleri ileri yapmalar karlnda ücret ödenmesi artyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal saylacak, geriye dönük yaplan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandrlacaktr.

Örnek  1

Tayclar  Kooperatifi  üyesi  (A),  kendi  aracyla  kooperatifin üstlenmi olduu tama ilerini yapmakta ve ay sonunda yapm olduu kilometreye göre  kooperatif  yönetimi  tarafndan  kendisine  ücret  ödenmektedir.  Bu  kiinin  üyesi olduu bu kooperatifteki tama ilerini yapmas kooperatifin faaliyetinden kaynakl ve kooperatifin kurulu amacna yönelik bir çalma olduundan (A) kiisi, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal saylmayacaktr.

Örnek  2

Servisçiler  Kooperatifi  alm  olduu  on  araçlk  personel  servis tama  iinin  dokuz  araçlk  ksmn  üyelerinin  kendilerine  ait  araçlar  ile  birini  de kooperatife  ait  araçla  yapmaktadr.  Kooperatif  üyesi  (D)’nin  kooperatife  ait  araçla servis iini yapmas uygun görülmütür. Burada (D) kooperatif üyelii görevi haricinde, kooperatifin  dier  faaliyetlerinde  hizmet  akdine  tabi  olarak,  üçüncü  ahslarn  da yapabilecei bir ite çalmas nedeniyle, kooperatif yönetimi ile arasnda hizmet akdi tesis edilmiir. Bu nedenle; Servisçiler Kooperatifi iveren olarak (D)’yi, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olarak bildirecektir.

Örnek  3

Zeytin  Kooperatifinin  bakan  olan  (B),  tarm  arazilerine  su getirilmesi amacyla yapmna balanan su kanal iinde kendisine ait i makinesinde kepçe operatörü olarak çalmaktadr. Kooperatif tarafndan (B)’ye çalmas karl belirli  bir  ücret  ödenmektedir.  Burada  (B)’  kooperatif  bakanl  görevi  haricinde, hizmet akdine tabi olarak üçüncü ahslarn da yapabilecei bir ite çalmas nedeniyle Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fkrasnn  (a)  bendi  kapsamnda  sigortal saylacaktr.

Uretim yapan ortaklar ile kooperatif arasnda i hukuku açsndan içi-iveren iliki açsndan deerlendirmeler

Kooperatifin yönetimindeki  huzur hakk  alan kiiler  vekalet akdi kapsamnda olduu ve içi olmad ;

Yönetimde olmayp Kooperatife üye olan kiilerden  ücret karlnda çalan ve bamllk ilikisi olanlar hizmet akdi  ile çalanlarn  içi olduu, 

Kooperatif üyesi olmayp ücret karlnda iyerinde çalanlarn içi olduu,

Yönündeki görüümü bildirir yazmdr.


yeri kapan  çk yasaklar kapsamda  bulunmamaktadr yani 17 kod ile çk yaplabilinir.

e iade konusu için ise detay bilgilere ihtiyaç vardr.  Soyleki iverenligin ayn ikolundaki içi saylas 30'un uzerinde olmas vs gibi  en onemlisi SON ÇARE ilkesi aamasna gelinmesi yani icinin baka ubelerde degerlendirme imkan var m yok mu gibi  çabalar harcanmmdr . Bu konu ozel aratrmaya muhtaçlk hali vardr.


Sayn Meslek Mensubu,

Bildiiniz üzere Cumhurbakan Karar ile daha önce 30/08/2020 tarihine kadar uzatlan ksa çalma ödenei uygulamas 31/08/2020 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren yeni düzenlemeyle 2 ay daha uzatlmtr.

Cumhurbakan Kararnda,  daha önce ksa çalma ödeneinin uzatlmasna ilikin verilen 30/07/2020 tarih ve 2810 sayl Cumhurbakan Kararna paralel olarak uzatma kararndan faydalanacak iyerleri için 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ksa çalma uygulamasna bavurmu olan iyerleri yararlanabilecektir. Ksa Çalma Ödenei süresinin 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayl Cumhurbakan kararnda belirtilen esaslar çerçevesinde uzatld belirtildiinden, uzatlan sürede Ksa Çalma Ödeneinden faydalanacaklar açsndan;  

  • Yeni bir bavuru veya uygunluk tespiti yaplmasna gerek bulunmamaktadr;
  • Daha önce ksa çalmadan yararlanan içiler için  ve daha önce yararlanlan  artlar amamak kayd ile ksa çalma ödeneinden yararlanma imkan söz konusu olacaktr.

Bir önceki uzatma kararnda olduu gibi ksa çalma uygulamasna son vermek isteyen iverenlerin bu durumu  KUR’a bildirmeleri gerekmektedir.

Ksa çalma uygulamas devam eden iyerleri herhangi bir bildirim yapmad takdirde 30/08/2020 tarihli karar uyarnca ksa çalma ödenei uygulamas kendiliinden 2 ay daha uzatlm olacaktr.

verenlikçe  Kura KCO sonlandrld yönünde bir bavuru olmad ise lgili Kurumu ile balantya geçip  sistemsel bir güncelleme yaplmas istemeniz gerekmektedir.   kurumuna  KCO den yararlanmaya devam edeceinize yönelik bilgi ile kimlerin kaç saat KCO de olacan içerir listeyi de hazrlar iseniz sureciniz  hzlana bilir.  

Özet olarak mevzuat açsndan tarafnzca KCO sonlandrlmad yönünde bilgi verilmemi ise ve kurumca da Yersiz yararlanma açsndan bir tespit yaplmad ise  KCO den faydalanmanz gerekmektedir.

Kald ki   Kurumu Genel Müdürlüü  11.09.2020 tarih 6669064 sayl  yazsyla   aadaki kontroller yapldktan sonra uygun olmas durumunda uzatma ilemi yaplacaktr eklinde talimat mevcuttur.

“4. Geriye dönük iverenlerin güncelleme talepleri, bir baka ifadeyle daha önce uzatmadan yararlanmayacan bildiren veya cevap alnamam olan iverenlerin geriye dönük uzatma ileminden yararlanlaca yönündeki talepleri ile ilgili olarak, ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kaytlar ile uyumlu olmak veya nakdi ücret destei talebinde bulunmam olmak kaydyla güncelleme ilemi yaplabilecektir. Ancak SGK kaytlarnda eksik gün nedeni ksa çalma olarak bildirilmemi olanlar veya nakdi ücret destei talebinde bulunulmu olanlar için uzatma ilemi yaplamayacaktr. Bu durumda olanlar için KÇÖ balama tarihi SGK kaytlar ile uyumlu olan veya nakdi ücret destei ödemesi yaplmayan aydan balamak üzere ayr bir bildirge girilerek yaplabilecektir.”  yönünde talimat bulunmaktadr.


Daha önceki listedeki kiiler ve  saatlerde deiiklik olmayacak ise kurumuna sadece oran ve orant listenizi göndermeniz yeterli.  Ayrca dilekçeye gerek bulunmamaktadr. 

Hayr, ödenekte herhangi bir düü olmaz.


zlediiniz yol doru. Söylediiniz gibi gerekli belgeleri yükleyip, son 3 ylda en az 450 gün ödenmi primler ve son 60 günde firmanzn bordrosunda gözüküyorlarsa; bavurduunuz içiler daha önceki dönemlerde isizlik ödeneklerinin tamamn kullanm olabilir. Bu konudan emin deilseniz KUR'la görümenizde fayda var baka bir sistemsel hatadan dolay.