E. BAMFETT AL HSAN ZTRK SORULARINIZI YANITLIYOR

Odamza; Mevzuat konularnda danmanlk yapan E. Bamfettii Ali hsan ZTRK, sorularnz yantlyor. Katkda bulunmak iin yanda bulunan 'Soru Sor' dmesine basarak sorunuzu gnderebilirsiniz. Gnderdiiniz soru uygun bulunarak cevaplandktan sonra bu alanda yaynlanacaktr. Ltfen ncelikle daha nce yantlanm olan cevaplar inceleyerek ayn sorunun sorulmadn kontrol ediniz.
DKKAT! Sadece odamza ye olan Meslek Mensuplarnn ve Aday Meslek Mensuplarnn sorular cevaplandrlacaktr...Tevik iptal olmaz ancak  aada belirtilen dilekçe örnei ile  yol amanzda fayda var.

…./…./2020

ÇALIMA VE KURUMU ANTALYA L MÜDÜRLÜÜ’NE

 

Covid-19 nedeniyle Ksa Çalma Ödeneinden yararlanm bulunmaktayz. Aadaki tabloda geçmite Ksa Çalma Ödeneinden faydalandmz tarih aralklar bulunmaktadr. Yine aada belirtilen dönemler için SGK nn 2020/35 genelgesindeki tevikten faydalanmak istiyoruz. Tevik sonras yararlanmak istediimiz Ksa Çalma tarih aral da aadaki tabloda belirtilmitir. leride tekrar balangç ve biti tarihlerini deitirmemiz durumunda SGK ya da kur nezdinde tarafma borç doabileceini ve yasal faizi ile ödemem gerektiini bilerek Ksa Çalma balangç ve biti tarihinin aadaki ekilde güncellenmesini,

Arz ederim. 

 

 

Ksa Çalma Balama Tarihi

Ksa Çalma Biti Tarihi

lk KÇÖ Bavurusu

____.____.2020

____.____.2020

Uzatma Bavurusu

____.____.2020

____.____.2020

 

 

 

Tevik Yararlanma Dönemi

2020/Austos

 

2020/Eylül

 

2020/Ekim

 

2020/Kasm

 

2020/Aralk

 

 

Not: Yan tarafta tevikten yararlanacanz aylar (X) iareti ile iaretleyiniz.

 

 

Ksa Çalma Balama Tarihi

Ksa Çalma Biti Tarihi

Tevik Sonras KÇÖ Dönemi

____.____.2020

____.____.2020

 

Not: Tevik Sonras KÇÖ Dönemi için KÇÖ biti tarihi iyerinin ilk Ksa Çalma Bavurusuna ve uzatlma durumuna göre kur tarafndan düzeltilebilir.

 

EK: Tevikten yararlanacak kii listesinin ilk bavuruda kullanlan excel e ilenmi hali

 

kur Numaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGK numaras     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

letiim Numaras:  0 (  _ _ _  )  _ _ _     _ _     _ _

 

                                                                                                                      mza -  

yi çalmalar dilerim.


verenin içiye ikramiye vermesinde engel bir durum yok ancak belirtilen ödeme SSK primi ve GV tabi olduundan ilgili donemde geçtiinden yaplacak ilem

1. Yol; 8. ay için ek bildirge vemeniz

2. Yol;  Arabulucuya giderek kdem tazminat ödemesine karar verilerek kdem tazminat tavan açmayan bir tutar ise sadece DV ile durum düzeltile bilinir.


Sayn meslek mensubu

Tama yaptnz ilk dosyanza dönüp raporu oradan onaylamanz gerekmektedir. Dosyay kapatm olsanz bile 1 aylk süre zarfnda bu tarz ilemleri yapabilirsiniz. Çok spesifik bir konu olduu için bal bulunduunuz SGK'dan giri için yardm isteyebilirsiniz.


ki irket arasnda illiyet ba var ise  içinin görev tanmna ikinci  irketteki yapm olduu iler yazlarak ek bir odeme ve maliyet yaratmadan ilem yapla bilinir.  

iki irket arasnda illiyet ba yok ise

Anlatmnzdan ikinci irkette vekalet akdiyle çaltndan bahsetmisiniz  Bu konu  Hizmet Akdi Olmadndan 4857 Sayl Kanunu kapsamnda olmadndan konuyla ilgili Borçlar kanunu ve yüksek yarg kararlarna bakmak gerekmektedir.  

6098 sayl Türk Borçlar Kanunu’nun 547’nci maddesinin birinci fkrasnda ticari temsilci, iletme sahibinin, ticari iletmeyi yönetmek ve iletmeye ilikin ilemlerde ticaret unvan altnda, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açkça ya da örtülü olarak yetki verdii kii olarak tanmlamtr.

Ayn Kanunun 554’üncü maddesinde ise, ticari temsilci ile temsil ettii kii arasnda hizmet, ortaklk veya vekâlet sözlemelerinin olabilecei ancak bunun snrl olmad, taraflar arasnda bakaca hukuki ilikilerin de bulunabilecei dolaysyla ticari temsilci ile iletme sahibi arasnda i ilikisi kurulabilecei belirtilmitir.

Söz konusu düzenlemelere bakldnda kiinin irkette pay sahibi olmas tek bana kii organ saylmasn gerektirmez. Kiinin irketi temsil etmemesi, irket adna alnan kararlarda etki sahibi olmamas, ortaklk paynn sembolik olmas veya kazanç pay dnda bir ücretlendirme yaplmamas durumunda i sözlemesi ile çalt kabul edilebilir.” Yargtay Hukuk Genel Kurulu, E:2017/3176, K:2018/1470, T:18.10.2018

Bu durumda  iki önerim olacaktr.

1  Kiinin 2. irkete danman vs ad altnda Serbest M.Makbuzu veya fatura kesme yolu  

2. Ksm sureli sözlemesi düzenlenerek   SGK kapsamnda çalmas   aksi durum yukarda belertilen yarg karar dikkate alndnda yaplacak bir tespit sonucu sigortasz çaltrma sonuçlaryla karlala bilinir.


Nakdi ücret desteinden yararlanabilmek için;

− 17/4/2020 tarihi itibaryla i sözlemesinin bulunduu iveren tarafndan 4857 sayl Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarnca ücretsiz izne ayrlmak,

− Ksa çalma ödeneinden yararlanmamak,

− Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluundan yallk ayl almamak,

− SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmi olmak,

− Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayl Kanunun 51’inci maddesi kapsamnda i sözlemesi feshedilen ve yine ayn Kanunun dier hükümlerine göre isizlik ödeneinden yararlanamamak,

artlarnn olumas gerekmektedir.

12 NOLU BELGE: GEÇC 20. MADDEYE TAB OLANLAR (SANDIK, ODA, BORSA VE BRLK OLARAK TANIMLANMI OLANLAR TARAFINDAN SEÇLEBLR)  Dolaysyla Banka Sand 12 Nolu belge turu ile bildirilmi ise Nakdi Ücret Desteinden  Dier koullarda var ise Örnek emekli deil ise FAYDALANAMASI  gerektii yönünde görüümdür.


4447 sayl Kanun ile “Ksa Çalma ve Ksa Çalma Ödenei Hakknda Yönetmelik” hükümleri ile Ksa Çalma Talep Formunda yer alan Genel Açklamalar  dikkate alndnda  KCO merkezine YERN almtr  Tefti Kuturluda uygunluk onaylarn iyeri bazl vermektedir. Sizin olaynzda farkl SGK numaralarna sahip 2 iyerinden bahsederek Ksa çalma uygulamas hiç olmayan (Merkez  adresiniz) e nakil ilemi yapmsnz dolaysyla Müfettilikçe merkez adresiniz için KCO uygunluk hali verilmemitir.

Kurumuna yapm olduunuz bavuruda  Genel Açklamalar da

  1. yerimde uygulanacak ksa çalmaya ilikin uygunluk tespiti sürecinde talep edilen/edilecek bilgi ve belgeleri Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanl Müfettilerine göndereceimi/teslim edeceimi,
  2. Ksa çalma ödeneinden yararlanan içilerin çalma sürelerine ait kaytlar tutacam ve istenilmesi halinde yetkililere ibraz edeceimi,

Uygunluk tespiti tamamlandktan sonra, ksa çalma uygulanacak içi listesinin deitirilmesine ve/veya iyerinde uygulanan ksa çalma süresinin arttrlmasna yönelik taleplerimin, yeni bavuru olarak deerlendirileceini  ….. açk bir ekilde yer vermitir.   Yaznzda belirtilmemi bir ihtimal merkez adresiniz ile  ube adresiniz belkide farkl ikur merkezi alannda bile olabilir.  yerinin nakli olsyd deerlendirme farkl ola bilir. Olaynzda içinin  nakli soz konusu olup KCO  bavuru adresinizin açk olmas  huular birlikte deerlendirildiinde  

Merkez adresinizin KCO uygulama  alan dnda olmas ve kanunu anlamnda her ne kadar ayn iveren olsa da farkl bir iyeri olarak deerlendirildiinden merkez adres iyeri de KCO verilmeyeceini düünmekteyim.  Takdir edersiniz ki yaanan olaylarn bu kapsamda daha once yaanmam olmas nedeniyle olumu ve istikrar kazanan kurum görülerimde bunmamaktadr.  Dilerseniz kurumu aracl ile olaynz anlatarak görü talep etmenizin faydal olacan düünüyorum. 


10 Ekimde önceki iyerinizden ayrlp  yeni iyerinizde sigortalnz hemen balayacandan ve de son bir ylda 90 günlük sigortanz  olduu anlaldndan bir baka anlatla  rapor aldnz tarihte aktif sigortal olmanz ve son bir ylda 90 gun sigortanzn olmas nedeniyle  rapor paras alma hakknz olacaktr.  


Yaplacak ilem 15 gün olmas gerekirken 30 gün NÜD(nakdi ücret destei) arada ki farkn KUR'a ödenmesi yaplarak makbuzunun saklanmas yeterlidir. Bu ilemi yapabilmeniz için KUR ile iletiime geçmeniz gerekir.


Kanundaki düzenleme ücret ödeme kouluna baldr.  Eine yapm olduu bu görevden dolay ücret ödenmiyor ise SGK gerekmemektedir.


-çinin ödenmeyen ve kullandrlmayan  haklarn  gerekçe göstererek iverenlikten maduriyetinin giderilmesini talep edebilir.

-Hakl gerekçeyle  i akdini son erdirmesi nedeniyle  Kdem tazminatn talep edebilir.

-verenin  maduriyetini gidermemesi durumunda  arabulucuya ba vurarak  taleplerini yineler

-Arabulucuda anlama salanmaz ise konuyu yargya tamas gerekmektedir. 


Evet, Aksi durumda çalan iverenin kotu niyetli olduunu ileri sürerek  ekonomik kayplarnn telafisini isteye bilir.


veren tek tarafl olarak NÜD' e  çkartabilir. Dier ücretsiz izin(21) ise mutlaka içinin ücretsiz izin durumunu onaylamas gerekmektedir. veren tek tarafl olarak 21 kodlu dier ücretsiz izine çkartamaz.


KÇÖ' de ayn görevi yapan personeliniz yoksa KUR'u bilgilendirerek yeni personel alm yapabilirsiniz. Ancak ayn görevde KÇÖ' de çalannz varsa öncelii o personele verip, ie balatmanz gerekir.


Güncel duruma göre  KÇÖ' nün 31 Ekimde biteceini hatrlatmak isteriz ancak Cumhurbakanlnn 31/12/2020 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmakta. Bu durumu hatrlatarak KÇÖ sonlandrmadysanz (dilekçe vb KUR'a bildirmediyseniz) ilk bavurunuzda ki kiiler ve saatlerle bal kalmak koulu ile tekrar KÇÖ' den faydalanabilirsiniz. Faydalanabilmek için KUR danmannza 'Oran Excel Tablosunu' atmanz gerekmektedir.


Sayn Meslek Mensubu son 3 haftaya kadar doktor raporu ile çalabilir. 5 haftalk süreyi doum sonras 8 haftalk süreye eklenmesi gerekir.


Baka bir ( Sosyal Güvenlik Merkezi ) il snrlarnda faaliyet gösteren iyerimiz olmas ve bu adreste içi çaltrmamz söz konusu olduundan  merkez iyeri bordosundan deil  ilgili adresteki ( stanbul )  iyeri için sgk dosyas açlarak buradan göstermeniz gerekmektedir. Tescil ileminde Kartal Vergi Dairesinin yokla Tutana yeterli olur irtibat ofisi- temsilcilik gibi tescili  yaptra bilirsiniz. Sgk ticaret odasnda ube tescili yaptrmamz talep edeceini sanmyorum. 


Soz konusu  çalma biçimi iin niteliimde dikkate alndnda  MEVSMLK  çalmay içermektedir. çilerle Belirsiz sureli Mevsimlik i Sözlemesi kurulmas gerekmekte ve 19 koduyla ask ilemi yaplmaldr. Anlatmnzdan içilerin ilk ie giri ilemi 17 Nisandan sonray içerdii anlaldndan  NUD faydalanmazlar. 21 kod ile ucretsiz izin seçeneinegi için ise içilerin ourlar gerekmektedir.  Onerilen hal mevsimlik i sozlemesi ve ask halidir.


lgi yaznzda birden fazla soru olup  konularla ilgili görülerim

TARIM KAPSAMI

4857 Sayl Kanununun 4 ve 111.Maddeleri indeki düzenlemeler  konuya açklk getirmektedir.

‘’Tarm ve orman ilerinden saylacak ilerin esaslar unlardr:

   a) Her çeit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyafl bitkiler; turunçgiller; pirinç, baklagiller; aaç, aaççk, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süt bitkilerinin yetitirilmesi, üretimi, slah, aratrlmas, bunlarla ilgili her türlü toprak ileri, ekim, dikim, a, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devirme, temizleme, hazrlama ve ayrma ileri, hastalk ve zararllarla mücadele, toprak slah, çayr, mera, toprak ve su korunmas.

   b) Ormanlarn korunmas, planlanmas (amenajman), yetitirilmesi, iletilmesi, snrlandrlmas çalmalar, bunlara ait alt yap çalmalar ile tohum toplama, fidanlk, aaçlandrma, erozyon kontrolü, etüt proje ve rehabilitasyonu, ormanclk aratrma ile milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarnn kurulmas, bakm ve gelitirilmesi.

   c) Her türlü i ve gelir hayvanlarnn (ar, ipek böcei ve benzerleri dahil) yetitirilmesi, üretimi, slah ve bunlarla ilgili bakm, güdüm, terbiye, krkm, sam ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanmas, saklanmas ile bu hayvanlarn hastalk ve asalaklaryla mücadele.

   d) 854 sayl Deniz Kanununun hükümleri sakl kalmak kaydyla, kara ve su avcl ve üreticilii ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanmas ve tanmas ‘’ hukmu ile

Ticaretten saylacak ilerin esaslar unlardr:

   a) Ham, yar ve tam yaplm her çeit bitkisel, hayvani veya snai ürün ve mallarn alm ve satm ‘’ yönündeki düzenlemesi dikkate alndnda  

Erite,Mant,Tarhana gibi ürünlerin tarmsal ürün kapsamnda OLMADIGI kanaatindeyim.

Sosyal Güvenlik Mevzuat açsndan se 

SGK 2019 a 09 sayl Genelgesinde düzenlemeye gidilmi olup  ilgili düzenleme aadaki gibidir.

Kooperatiflerde Çalanlarn Sigortall

1163  sayl  Kooperatifler  Kanunu  gereince  kooperatif  bakanlar  ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarna seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden aralarndaki  hukuki  iliki,  vekalet  akdine  ve  kanunda  belirtilen  görevlerini  yerine getirmelerine  dayandndan  sigortal  saylmayacaklardr.  Bu  görevlerinden  dolay huzur hakk veya sair bir ad altnda ücret almalar akdin niteliini deitirmeyecektir. Ancak, kooperatif bakanlar ile kooperatifin yönetim, denetim kurullarna seçilenler ve üyeleri;  bu  görevleri  haricinde,  hizmet akdine  tabi  olarak  üçüncü  ahslarn yapabilecekleri ileri yapmalar karlnda ücret ödenmesi artyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal saylacak, geriye dönük yaplan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandrlacaktr.

Örnek  1

Tayclar  Kooperatifi  üyesi  (A),  kendi  aracyla  kooperatifin üstlenmi olduu tama ilerini yapmakta ve ay sonunda yapm olduu kilometreye göre  kooperatif  yönetimi  tarafndan  kendisine  ücret  ödenmektedir.  Bu  kiinin  üyesi olduu bu kooperatifteki tama ilerini yapmas kooperatifin faaliyetinden kaynakl ve kooperatifin kurulu amacna yönelik bir çalma olduundan (A) kiisi, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal saylmayacaktr.

Örnek  2

Servisçiler  Kooperatifi  alm  olduu  on  araçlk  personel  servis tama  iinin  dokuz  araçlk  ksmn  üyelerinin  kendilerine  ait  araçlar  ile  birini  de kooperatife  ait  araçla  yapmaktadr.  Kooperatif  üyesi  (D)’nin  kooperatife  ait  araçla servis iini yapmas uygun görülmütür. Burada (D) kooperatif üyelii görevi haricinde, kooperatifin  dier  faaliyetlerinde  hizmet  akdine  tabi  olarak,  üçüncü  ahslarn  da yapabilecei bir ite çalmas nedeniyle, kooperatif yönetimi ile arasnda hizmet akdi tesis edilmiir. Bu nedenle; Servisçiler Kooperatifi iveren olarak (D)’yi, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olarak bildirecektir.

Örnek  3

Zeytin  Kooperatifinin  bakan  olan  (B),  tarm  arazilerine  su getirilmesi amacyla yapmna balanan su kanal iinde kendisine ait i makinesinde kepçe operatörü olarak çalmaktadr. Kooperatif tarafndan (B)’ye çalmas karl belirli  bir  ücret  ödenmektedir.  Burada  (B)’  kooperatif  bakanl  görevi  haricinde, hizmet akdine tabi olarak üçüncü ahslarn da yapabilecei bir ite çalmas nedeniyle Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fkrasnn  (a)  bendi  kapsamnda  sigortal saylacaktr.

Uretim yapan ortaklar ile kooperatif arasnda i hukuku açsndan içi-iveren iliki açsndan deerlendirmeler

Kooperatifin yönetimindeki  huzur hakk  alan kiiler  vekalet akdi kapsamnda olduu ve içi olmad ;

Yönetimde olmayp Kooperatife üye olan kiilerden  ücret karlnda çalan ve bamllk ilikisi olanlar hizmet akdi  ile çalanlarn  içi olduu, 

Kooperatif üyesi olmayp ücret karlnda iyerinde çalanlarn içi olduu,

Yönündeki görüümü bildirir yazmdr.


yeri kapan  çk yasaklar kapsamda  bulunmamaktadr yani 17 kod ile çk yaplabilinir.

e iade konusu için ise detay bilgilere ihtiyaç vardr.  Soyleki iverenligin ayn ikolundaki içi saylas 30'un uzerinde olmas vs gibi  en onemlisi SON ÇARE ilkesi aamasna gelinmesi yani icinin baka ubelerde degerlendirme imkan var m yok mu gibi  çabalar harcanmmdr . Bu konu ozel aratrmaya muhtaçlk hali vardr.


Sayn Meslek Mensubu,

Bildiiniz üzere Cumhurbakan Karar ile daha önce 30/08/2020 tarihine kadar uzatlan ksa çalma ödenei uygulamas 31/08/2020 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren yeni düzenlemeyle 2 ay daha uzatlmtr.

Cumhurbakan Kararnda,  daha önce ksa çalma ödeneinin uzatlmasna ilikin verilen 30/07/2020 tarih ve 2810 sayl Cumhurbakan Kararna paralel olarak uzatma kararndan faydalanacak iyerleri için 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ksa çalma uygulamasna bavurmu olan iyerleri yararlanabilecektir. Ksa Çalma Ödenei süresinin 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayl Cumhurbakan kararnda belirtilen esaslar çerçevesinde uzatld belirtildiinden, uzatlan sürede Ksa Çalma Ödeneinden faydalanacaklar açsndan;  

  • Yeni bir bavuru veya uygunluk tespiti yaplmasna gerek bulunmamaktadr;
  • Daha önce ksa çalmadan yararlanan içiler için  ve daha önce yararlanlan  artlar amamak kayd ile ksa çalma ödeneinden yararlanma imkan söz konusu olacaktr.

Bir önceki uzatma kararnda olduu gibi ksa çalma uygulamasna son vermek isteyen iverenlerin bu durumu  KUR’a bildirmeleri gerekmektedir.

Ksa çalma uygulamas devam eden iyerleri herhangi bir bildirim yapmad takdirde 30/08/2020 tarihli karar uyarnca ksa çalma ödenei uygulamas kendiliinden 2 ay daha uzatlm olacaktr.

verenlikçe  Kura KCO sonlandrld yönünde bir bavuru olmad ise lgili Kurumu ile balantya geçip  sistemsel bir güncelleme yaplmas istemeniz gerekmektedir.   kurumuna  KCO den yararlanmaya devam edeceinize yönelik bilgi ile kimlerin kaç saat KCO de olacan içerir listeyi de hazrlar iseniz sureciniz  hzlana bilir.  

Özet olarak mevzuat açsndan tarafnzca KCO sonlandrlmad yönünde bilgi verilmemi ise ve kurumca da Yersiz yararlanma açsndan bir tespit yaplmad ise  KCO den faydalanmanz gerekmektedir.

Kald ki   Kurumu Genel Müdürlüü  11.09.2020 tarih 6669064 sayl  yazsyla   aadaki kontroller yapldktan sonra uygun olmas durumunda uzatma ilemi yaplacaktr eklinde talimat mevcuttur.

“4. Geriye dönük iverenlerin güncelleme talepleri, bir baka ifadeyle daha önce uzatmadan yararlanmayacan bildiren veya cevap alnamam olan iverenlerin geriye dönük uzatma ileminden yararlanlaca yönündeki talepleri ile ilgili olarak, ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kaytlar ile uyumlu olmak veya nakdi ücret destei talebinde bulunmam olmak kaydyla güncelleme ilemi yaplabilecektir. Ancak SGK kaytlarnda eksik gün nedeni ksa çalma olarak bildirilmemi olanlar veya nakdi ücret destei talebinde bulunulmu olanlar için uzatma ilemi yaplamayacaktr. Bu durumda olanlar için KÇÖ balama tarihi SGK kaytlar ile uyumlu olan veya nakdi ücret destei ödemesi yaplmayan aydan balamak üzere ayr bir bildirge girilerek yaplabilecektir.”  yönünde talimat bulunmaktadr.