Muhasebe Haftas kutlanyor

Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik ve Yeminli Mali Müavirlik mesleinin toplumun tüm kesimlerine tantlmas, ülke ekonomisine ve i dünyasna sunduu deer ve faydaya ilikin farkndaln arttrlmas amacyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftas olarak kutlanmaktadr.

13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüe giren, 3568 sayl Meslek Yasasna istinaden, 114 bin Serbest Muhasebeci Mali Müavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müavir ve 8 Yeminli Mali Müavir Odas, TÜRMOB çats altnda hizmet vermektedir.

Hayatmzn her alann etkileyen pandemi dolays ile Muhasebe Haftamz snrl bir organizasyonla kutluyoruz. COVID-19 süreci Mali Müavirlik mesleinin ne kadar büyük öneme sahip olduunu net bir ekilde göstermitir. Dünyann ve ülkemizin bu skntl sürecin üstesinden geleceine olan umudumuz tamdr.

Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik ve Yeminli Mali Müavirlik meslei, kurumsallama sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatnn vazgeçilmez bir kurumu oldu.

Muhasebe mesleinin sunmu olduu hizmetlerin ne kadar hayati öneme haiz olduu pandemi dönemi boyunca daha iyi anlald. Mali Müavirler pandeminin zor artlarnda, görevi banda iletmelerimize ve ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor artlarda çok sayda meslek mensubumuz hastaland ve baz meslektalarmz aramzdan ayrld. Halen hastalkla mücadele edenlere acil ifalar diliyor, aramzdan ayrlanlara Allahtan rahmet ve basal diliyorum.

Pandemi süreci Mali Müavirlik mesleinin vazgeçilmez önemini net ve açk bir ekilde göstermitir. Hem iletmelerimizin varlklarn koruyabilmeleri, hem kamu finansmannn salanmas açsndan, kamu ile iletmeler arasnda köprü görevi gören Mali Müavirler üstlenmi olduklar sorumluluklar baar ile yerine getirdiler.

Bata Hazine ve Maliye Bakanl, Aile Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanl, Ticaret Bakanl, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, olmak üzere kamu kurum ve kurulularna verilmesi gereken, beyanlarn tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri ak mali müavirler tarafndan yaplmaktadr. Ayrca KGK, TÜK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müstearl, KOSGEB gibi, ekonomideki dier düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlar da meslek mensuplarmzn hizmetlerinden yararlanmaktadrlar. Sistemin baarl çalmasnda kamu görevlileri kadar meslektalarmzn paynn en üst seviyelerde olduu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektalarmzn yaptklar görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin geliimine önemli katk ve enformasyon sunmaktadr.

Ekonominin kaydn tutan ve mali danmanlk yapan, memleketin her köesinde hizmet sunan, Serbest Muhasebeci Mali Müavirler ve Yeminli Mali Müavirler üreten, canl ve dinamik bir Türkiye için çalmaktadr. Kaliteli hizmet sunarak, iletmelerimizin geliimine katk vererek, güvenilir iletme danmanl vizyonumuzla ülkemize ve iletmelerimize hizmet vermekteyiz.

TÜRMOB ve Odalarmz; kamu yararna, sürekli yüksek kalitede hizmet salayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleinin dünyadaki gelimelere paralel olarak ilerletilmesi ve gelitirilmesi için çalmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarmzn eitimi noktasnda, gerekse meslein uygulanmasna yönelik üzerine düen sorunlarn çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalmaktadr.

letmelerin muhasebe ve denetim ilemlerini gerçekletiren, devletin vergi gelirlerinin arttrlmasna katk sunan ve devlet kurumlarnn ileyiine yardmc olan Mali Müavirlik mesleinin, önemli sorunlar da bulunmaktadr.

Çözümünü talep ettiimiz baz sorunlarmz öyle;

Mücbir sebep hali geniletilmelidir.

Serbest meslek erbabnda KDV’nin Gelir Vergisinde olduu gibi tahsilat esasna göre düzenlenmesi salanmaldr.

Mali Müavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yaplmaldr.

Mali Müavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir.

Beyanname imzalatma zorunluluunun kapsam geniletilmelidir.

Mali tatile ilikin süreler uzatlmaldr.

Mali Müavirlere yeil pasaport verilmelidir.

Mali Müavirlere ilikin hesaplanacak gider katlm paylarna indirim hakk verilmelidir.

YMM’lerin tasdikten doan, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doan sorumluluklar yeniden düzenlenmelidir.

Kamu Kurumlarnca istenen bilgi, beyan ve formlarn says oldukça artmtr. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanmas ve ilgili kurumlarn bu merkezden bilgileri almas salanmaldr.

Görev ve fonksiyonlarmz yerine getirirken yaadmz ve çözülmesini talep ettiimiz biriken çok sayda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve skntlarn, diyalogla ve ibirlii içerisinde çözülmesi gerektii görüündeyiz.

Ülkemizin, effaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlalr bir vergi sistemine sahip olmas gerektiine inanmaktayz. Bu kapsamda yaplacak, kanunlarn gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeletirilmesi ve saylarnn azaltlmas gibi her türlü iyiletirme çalmalarnn destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceiz.

Tüm kurum ve kurulularmzla karlkl anlay ve ibirlii içerisinde yürüteceimiz çalmalarda elde edeceimiz her baar bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalknmasna ve gelimesine koyulmu bir tula olacaktr.

Serbest Muhasebeci Mali Müavir ve Yeminli Mali Müavir meslektalarmzn Muhasebe Haftasn kutluyor, dünyamz, ülkemiz meslektalarmz için salkl, huzurlu günler diliyorum.

 

Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Bakan