2018/190 SAYILI SİRKÜLERİMİZE İLİŞKİN EK AÇIKLAMA (18.12.2018)

2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/190 (13.12.2018)

Özel Sirküler: 2019 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HK. (13.12.2018)

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/289 (11.12.2018)

Kentsel Dönüşüme İlişkin Vergi Muafiyeti ve İstisnaları Yeniden DüzenlendiKAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU DUYURUSU (11.12.2018)

Sermayenin Tamamlanması Amacıyla Şirkete Yapılan Ödemenin TMS Kapsamında Finansal Tablolarda Sunumuna İlişkin Açıklama7153 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (11.12.2018)ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ (07.12.2018)E - FATURA, E - ARŞİV FATURA VE E - DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYU (03.12.2018)

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru7143 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (03.12.2018)

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 405)SGK GENELGESİ 2018/39 - UYUMLU İŞVERENLERE BORÇLARINI UYGUN KOŞULLARDA TAKSİTLENDİRME İMKANI (30.11.2018)BOBİ FRS UYGULAMASI BAŞLIYOR (30.11.2018)

Bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmeler 01.01.2018 tarihinde başlayan raporlama dönemine ait finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’yi uygulayacaklardır.VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 503) (30.11.2018)

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/184 (22.11.2018)

2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama TarihleriTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/180 (19.11.2018)

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Yeni Tebliğ Düzenlemesi31.10.2018 TARİH VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI (02.11.2018)

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YAPISI REVİZE EDİLMİŞTİR (02.11.2018)GÜNLÜK YAZARKASA Z RAPORLARININ BİLDİRİM SÜRESİ 01 OCAK 2019 TARİHİNE ERTELENDİ (31.10.2018)MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01 TEMMUZ 2019 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (27.10.2018)TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/271 (22.10.2018)

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve EsaslarKREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMI (22.10.2018)