Sayn Meslektalarm.

Ülkemiz ve meslektalar olarak ekonomik ve siyasal açdan zor bir yl geride brakyoruz.

Gerek yurt içinde gerekse yakn snrlarmzdaki ülkelerde siyasal ve sosyal olumsuzluklar ülkemizde ve özellikle ekonomisinin büyük bir ksm turizme, tarma dayal olan ehrimizde ekonomik kriz yaanmasna neden olmu, bu olumsuz durumdan en çok etkilenen kesimlerden biride meslek camiamz olmutur.

Deerli Meslektalarm.

Güven, özgürlük ve adaletin olmad, gerek yurt içinde gerekse snr komularmzla barn salanmad, kayt dln önlenemedii bir ortamda ekonominin salam temellere oturtulmas ve sosyal yaamda istikrarn salanmas mümkün olmamaktadr.

Dünyada yaanan gelir adaletsizlii toplumsal sorunlar dourmakta, gelimi ülkelerin gelimemi ülkeler üzerindeki basklar artmaktadr. Ülkemizde de terörle mücadele, yllardr toplum üzerine maddi ve manevi yük olmutur.

Terörün çözümü konusunda; birlik ve beraberlik içerisinde bilgi toplumu olma yönünde çallmas, üretime önem verilmesi, demokrasinin tüm kurumlarda çaltrlmas, sosyal devlet politikasnn hâkim klnmas gerekmektedir.

Son günlerde yaanan ekonomik darboazlar ve döviz kurlarndaki art hem bireylerin hem de irketlerin daha fazla temkinli davranmalarn gerektirmekte, deien ekonominin koullarna göre yeni plan ve programlar yapmay ve yaplan çalmalarn iyi yönetilmesini zorunlu klmaktadr.

Deerli Meslektalarm.

15-16 Ekim 2016 tarihinde üst birliimiz TÜRMOB ‘un Seçimli Olaan Genel Kurulu gerçekleti. Meslek örgütümüze yakan bir olgunlukla gerçekleen Genel Kurul sonucu yaplan seçim sonuçlarna göre, seçilen tüm kurullara ve seçimden sonra yaplan görev dalmlar sonucunda Genel Bakanmza, Yönetim Kurulu ve dier tüm kurullara baarlar diliyorum. Hep birlikte önümüzdeki üç yllk süre içinde meslein ve meslektalarn sorunlar, çözümleri için birlikte yol yürüyeceimizden hiçbir üphe yoktur. 

Deerli Meslektalarmz,

Meslek örgütümüz ve meslektalarmz Türkiye ekonomisine katk salayan önemli bir faktördür. Mali Müavir ve Muhasebeciler olarak; ekonomik i ve ilemlerin her aamasnda varz ve var olmaya da devam edeceiz. öyle bir göz atmak gerekirse; ekonomik ileri bütçeleyen ve finansal planlar yapan, ilemleri raporlayan, vergi ve sosyal güvenlik konularnda danlan, kamunun tahsilâtna yardmc olan, her konuda güvenilir iletme danman olan, finansal tablolar denetleyen bizleriz. Amacmz etik ilkelere bal kalarak ülkemizin kalknmasna katkda bulunmak ve toplumsal fayda bilincini yaymaktr. Bizler, üzerimize düen görevleri dün olduu gibi bugün de yapyoruz, yarn da yapmaya devam edeceiz.

Meslek mensuplarmzn bu denli önemli bir görevi yerine getirmelerine ramen gerek mükellef, gerekse toplum nezdinde hak ettikleri deeri görememektedirler. Gelimi ülkelerde sorunlarn temel çözüm anahtar mesleki saygnlktr. Saygnln olduu yerde ücret tahsilat ve angaryalar gibi sorunlar ortadan kalkmaktadr. Öncelikle meslektalar arasnda saygnlk olmaldr.                    

Ücrette rekabet konusu meslek mensuplarmz arasnda yllardr yaanan bir sorundur. Meslek mensuplarmz arasnda yaanan rekabeti önlemek amacyla; TÜRMOB tarafndan e-birlik yazlm standard belirlenmi ve kalite güvence meslek karar alnmtr. 

E-birlik yazlm standardyla; ücretle rekabet minimize edilmeye çallmtr.

Bunun yan sra alnan kalite güvence meslek kararyla; hangi ilimizde olursa olsun tüm meslek mensuplarmzn ayn fiziki donammla, standarda uygun i üretmesi salanmaya çallmaktadr. 

Meslektalarmzn, hem ücret hem de tahsilat problemini çözebilmek için; bireysel i yapmaktan vazgeçip hzla ortak i yapma kültürünü benimsemeleri ve bunu i hayatlarnda uygulamaya geçirmelerini öneriyoruz. Bir yandan mevzuat takip edip, bir yandan sürekli evrakla uramak, tek bana yaplabilecek bir i deildir. Meslektalarmzn kurumsallama, ortaklk ve belirli bir alanda uzmanlama konusunda planlama yapmalar gerekir.  

Ücrette, hizmette standartlama salandkça ve kaliteli hizmet sunuldukça mükelleflerin meslek mensuplarmza bak açs ve mesleimizin toplumdaki yeri de deiecektir.

Deerli Meslektalarm,

Geçmi yllarda olduu gibi yeni ylda da meslek mensuplarmzn deien mevzuata ve güncel uygulamalara uyum salamalar amacyla; eitim seminerlerimizin ve basl yaynlarmzn süreklilii salanacaktr.   

Deerli Meslektam.

E-birlik yazlmnn uygulanmasnda, “sözlemelerin bir yl süreli düzenlenmesine ilikin zorunluluun” uygulamada sorun yarattnn ve bu durumun meslek mensuplarmz tarafndan ikâyet konusu edildiinin TÜRMOB tarafndan tespit edilmesi sonucunda uygulamada deiikliklere gidilmitir.

 

a)Sözlemelerin feshedilmedii takdirde kendiliinden uzamasn salayacak ekilde yeniden kodlanmas salamtr.

2017 ylndan itibaren meslek, mensuplar e-birlik yazlm üzerinden bir yldan uzun süreli sözleme düzenleyebilecekler ve sözleme feshedilmedii sürece kendiliinden uzayacana dair akit de yapabileceklerdir.

2016 ylnda e-birlik yazlm üzerinden yaplan sözlemeler bir yl süreli düzenlenmi bulunmaktadr ve bu sözlemelerin süresi 31 Aralk 2016 tarihinde kendiliinden sona ermektedir.

Meslek mensuplarmzn yeni uygulamaya geçebilmeleri için, mevcut olan müterileriyle 2017 yl ve sonras için e-birlik yazlmn üzerinden ubat aynn son gününe kadar sözleme düzenlemeleri gerekmektedir.

Mevzuat gereince serbest muhasebecilik asgari ücret tarifesinde yaynlanan ücretlerin altnda i kabulü yasak olduundan, bir yldan uzun süreli sözlemeler ile feshedilmedii takdirde kendiliinden uzayan sözlemelerde her takvim yl banda ücret kontrol edilecek, ilgili yldaki asgari ücret tarifesine uygun duruma getirilerek yazlm üzerinden Odalara bildirilecektir.

 

b) Sözlemesi fesih edilen müteri ile yeni sözleme yapmak isteyen meslek mensuplarnn, sözlemeyi fesih eden meslek mensubundan sistem üzerinden onay alma uygulanmasnn ileyite kötüye kullanld, keyfi uygulamalara yol açt ve yeni bir meslek mensubu ile sözleme imzalayamayan mükelleflerin maduriyet yaadklar tespit edildiinden, onay alma ilemi uygulamadan kaldrlmtr.

Sözlemesi fesih edilen müteri ile yeni sözleme yapmak isteyen meslek mensubu, daha önceki meslek mensubunun sözlemeyi hangi gerekçe ile feshettiini sistem üzerinden görmeye devam edecektir.

2017 ylnda, ubat aynn sonun gününe kadar e- birlik sistemine girilmesi gereken hizmet sözlemeleri konsun da göstereceiniz hassasiyet için imdiden sizlere teekkür ederim. 

2016 ylnda yaanan tüm olumsuzluklara ramen, 2017 ylnn salk, güven, özgürlük, adalet, huzur, mutluluk, bar ve bol kazanç getirmesi dileklerimle, Yeni Ylnz en içten duygularla, ahsm ve odamzn tüm kurullar adna kutlarm.

 

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Bakan