2018/190 SAYILI SİRKÜLERİMİZE İLİŞKİN EK AÇIKLAMA

2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gerek...

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HK.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Ka...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/190

Özel Sirküler: 2019 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ...

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU DUYURUSU

Sermayenin Tamamlanması Amacıyla Şirkete Yapılan Ödemenin TMS Kapsamında Finansal Tablolarda Sunumuna İlişkin Açıklama ...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/289

Kentsel Dönüşüme İlişkin Vergi Muafiyeti ve İstisnaları Yeniden Düzenlendi ...

7143 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onü...

E - FATURA, E - ARŞİV FATURA VE E - DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYU

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru ...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 503)

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir....

BOBİ FRS UYGULAMASI BAŞLIYOR

Bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmeler 01.01.2018 tarihinde başlayan raporlama dönemine ait finansal tablolarının hazırlanmasında BOB...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/184

2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/180

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Yeni Tebliğ Düzenlemesi...

31.10.2018 TARİH VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/271

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/158

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor ...

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARI

Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda Aktarılmasına 1 Ekim 201...

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 u...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kara

15/08/2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Büyük ve küçükbaş hayvanların, bu Kararın yürürlük tar...

7146 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

7146 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlanmıştı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-130)

Sosyal Güvenlik Kurumu 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-131)

Sosyal Güvenlik Kurumu 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-128)

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-129)

İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esasları Açıklandı...

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 57)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)...

2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

3/7/2018 tarihli ve KVK-49/2018-3/Yatırım İndirimi – 35 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanac...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 116)

Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları...

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 say...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 113)

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 114)

Bir Benden Bir Senden Teşvikinin Usul ve Esasları Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 115)

Bazı Tütün Ürünlerine Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Nispi Oranlar İndirilirken Asgari ve Maktu Tutarlar Artırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 112) TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

SMMM ve YMM’lerin Yılda En Az 30 Saat ve Her Üç Yılda En Az 120 Saat Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programına Katılması Uygulaması Başlıyor...

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDEN ALINAN MUHASEBE ÜCRETİ HAKKINDA

TÜRMOB'un açıklamasına istinaden, Defter Beyan Sistemine tabi basit usul mükelleflerinden alınacak muhasebe ücreti; Asgari Ücret Tarifesinin Tablo II-...

MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI.

25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilm...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 97)

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 2018-19 Sayılı Genelge ile Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 98)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 99)

Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 100)

Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 101)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir...

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 2)

Bu Tebliğin amacı, 18/5/2018tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması il...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 50)

Bu Tebliğin amacı, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kan...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile B...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 96)

6728, 7103 ve 7104 Sayılı Kanunlar ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin KDV Uygulama Tebliği Değişikliği...

SMMM Yetkileri

Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlarının söz konusu bildirimlerini ispat eden mali belgelerinin SMMM'ler tarafından da onaylanmasına müsa...

5510 SAYILI KANUN’UN 17’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI İLE İLGİLİ DUYURU

SGK Teşviklerinden Yararlanmakla İlgili Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018 dir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunanlar ek ve iptal işlemine ilişkin bildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 72)

Gelir Vergisi, Vergi Usul, Harçlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /104

24 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme s...

BAKANLAR KURULU KARARI 2018/11542

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Ora...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/101 - 2017 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI.

3/03/2018 tarihli ve VUK-101/2018-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 40)

Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Kasıtlı ve Kusurlu Davranışının Denetim Elemanı ve Yargı Mercii...

BAKANLAR KURULU KARARI 2017/10326

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmes...

2017/9973 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Kararda; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tab...

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRI ÜZERİNDEN UYGULANACAK İLAVE PUAN, İLAVE PUAN UYGULANACAK İLLER VE UYGULAMA SÜRESİ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Ü...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:295)

Bu Tebliğde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/201...

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELLEFLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) Gününe Kadar Ya...

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HAKKINDA HATIRLATMA

2014 Yılı Satışları veya Gayrisafi İş Hasılatı 500 Bin TL ile 150 Bin TL Arasında Olan Bazı Mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma...

BKK 2016/9153 SAYILI KARAR RESMİ GAZETE YAYINLANDI

BKK 2016/9153 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüket...

6728 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Vergi Kanunlarında Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 Sayılı Kanun Yayımlandı...

SGK DUYURUSU

06111 Kanun Numarasından Düzenlenen Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Kayıtlı Sigortalıların 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Uyarınca E-Bildi...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DUYURUSU

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK...

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı....

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ...

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)

16.04.2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/82

25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil ol...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 291)

Enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve el...

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin mağdur olmamaları için 2015 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin 30.04.2016 tarihine kadar elektronik ortamda ...

SGK MURATPAŞA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN DUYURU

Kapalı zarf ile teslim edilmekte olan, E-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi bundan böyle www.sgk.gov.tr adresinden E-SGK, DİĞER UYGULAMALAR, E-SGK ŞİF...

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:90)

Bu Tebliğ, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde ...

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

"Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması; Maliye Bakanlığının 1...

KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 26 OCAK 2016 SALI GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR

25.01.2016 tarihli ve VUK-80 / 2016-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, D...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)

Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğ...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464)

Bu Tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik  ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile intern...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBİĞİ (SERİ NO : 289)

Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu o...

SGK DUYURUSU

İnşaatlarda İlişiksizlik Belgesinin Alınması Hakkında...

SGK DUYURUSU

Son Verilme Ve Son Ödeme Tarihi 14 Ekim 2015 Olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri Ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Süresi İle Prim...

SGK DUYURUSU - PRİM VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Son Ödeme Günü 21 - 30 Eylül 2015 Tarihleri Arasında Olan SGK Prim Ve Diğer Alacakların Tahsilat İşlemleri 6 Ekim 2015 Salı Gün Sonuna Kadar Uzatılmış...

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 28/09/2015 ...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79

Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna, Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin veri...

SGK GENELGESİ 2015/22

23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmü...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456) Resmi Gazetede Yayımlandı. (27.08.2015)...

SGK GENELGESİ 2015/19

Bu Genelge ile Yeni Mevzuata ve Güncellenen Mevzuata İlişkin Olarak 22.02.2013 Tarihli ve 2013/11 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler Açıklanmıştır...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452)

10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 451)

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır....

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 450)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazl...

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 44

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı 21 Mayıs 2015 gün ve 29362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...

SGK GENELGESİ 2015/14 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZASI

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Sosyal Güvenlik Kurumunca Belirlenen Şekle veya Usulüne Uygun Şekilde Verilmemesi Halinde Uygulan...

E-DEFTERLERİN OLUŞTURMA VE İMZALANMA İŞLEMLERİ 29 MAYIS 2015 CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR

Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterle...

6639 SAYILI “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”

6639 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 15 Nisan 2015 Tarih ve 29327 Sayılı Resmi Gazetede Yayın...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 449

Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Ortamda Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmemesi Nedeniyle, Söz Konusu Beyanname Ve Bildirim Ve...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 446

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır....

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 447

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır....

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 448

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır....

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNDAN

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumundan Türkiye Muhasebe Standartları Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkında 09.04.201...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI "KIDEM TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ"

"Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Öde...

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 2)

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 11 Aralık 2014 Tarih ve 29202 Sayılı Resmi Gazetede Y...

DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ / 20

Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi Ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı....

SGK GENELGESİ 2014/26

SGK Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ...

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (2014/7002)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2014/7002) 26 Kasım 2014 Tarih ve 29187 Sayılı Resmi ...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:441)

15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için %...

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ 12 Kasım 2014 Tarih ve 29173...

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 21) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:39

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan; Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sı...

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı 01.11.2014 Tarih ve 29162 Sa...

SGK GENELGESİ 2014/28

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri...

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2014 Tarih ve 29152 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı...

ANAYASA MAHKEMESİNİN 6552 SAYILI KANUN HAKKINDA YÜRÜTME DURDURMA KARARI

Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6552 Sayılı Kanun Hk.) 9 Ekim 2014 Tarih ve 2914...

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 34

Maliye Bakanlığı Sirküleri - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34 (Dernekler ve Vakıflar)...

KAMU GÖZETİM KURUMU 18.09.2014 TARİH 75935942-050.01.04 SAYILI KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30] Sayılı Kararı 10 Ekim 2014 Tarih 29141 Sayıl...

SGK DUYURUSU

5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi ...

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 11.09.2014 Tarih ve Mükerre...

SGK DUYURUSU

4/c Sigortalılarının Hizmet Birleştirmeleri Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyuru ...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.08.2014 Tarih ve 29094 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmışt...

YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.08.2014 Tarih ve 29093 Sa...

RESMİ GAZETE - ÖTV GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 35

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) 24 Temmuz 2014 Tarih ve 29070 Sayılı Resmi Gazetede Ya...

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

15.7.2014 tarih ve KVK-33/2014-3/Yatırım İndirimi-23 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak ...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:431) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:436)

29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)nin 8 inci maddesinde yer alan "1/7/2014" i...

2014/139 SAYILI TÜRMOB SİRKÜLERİ

2014 Yılında Mali Tatil 1 - 20 Temmuz 2014 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır. ...

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİ HK.

Anonim Ve Limited Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale 01/07/2014 Tarihin’e Kadar Getirilmesi Gerekir....

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Bu Tebliğin konusunu, 25.10.1984 tarihli v...

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

22.4.2014 tarih ve 31 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 18.04.2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gaze...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

"Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği" 18.04.2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır....

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

"Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği" 18.04.2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır....

63 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 17.4.2014 tarih ve 63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde; ...

44 SERİ NO'LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.4.2014 tarih ve 44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Gen...

2012/3792 SAYILI KARARNAME KAPSAMINDAKİ ÖTV İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN VERİLMESİ GEREKEN TABLO HK.

11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-2 sayılı 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine i...

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/20

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlan...

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO:2014/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) 10 ...

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800

Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Teb...

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPMA TEBLİĞİ

"Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ " 27 Mart 2014 Tarih ve 28954 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı....

GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Mart 2014 Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır....

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

SGK Duyurusu "Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden İşverenlere Önemle Duyurulur"...

AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ HK.

Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. 17.3....

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 27

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türk...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:286)

18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanu...

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir....

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “7.7-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında ye...

2013 DÖNEMİNE AİT DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Ekim-Aralık/2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannam...

RESMİ GAZETE - MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ AŞ VE LTD.LER İLE KOOPERATİFLERİN...

Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtların...

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN GİB TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Gelir idaresi Başkanlığınca hazırlana...

SGK GENELGESİ 2014/1

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar...

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

17/12/2011 tarihinden önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt k...

SGK DUYURUSU

"5510 sy. Kanun 4/1-b Bendi Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılara (Devredilen BAĞ-KUR) ait Sigorta Prim Tahsilatlarına İlişkin Duyuru "...

SGK DUYURUSU

Tarımsal Kesinti Uygulamalarında Kesinti Oranı Değişikliği ve Kesinti Sorumlullarınca Kesinti Bildirim Listelerinin E-Kesinti Bilgisayar Programı Arac...

2014 YILI ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31.12.2013 tarih , 28868 sayılı 3. Mükerrer Resmi gazete, 2013/1 karar no ile Milli seviyede tek asgar...

433 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Üçüncü Bölümünün Son Paragrafı şu Şekilde Değişmiştir. "Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mü...

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ SIRA NO : 2

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı....

VERGİLENDİRMEDE GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇME UYGULAMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

Bilindiği üzere, 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, belirli şartları sağlaya...

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN MECBURİ MESLEK KARARI

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı...

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNDAN

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8...

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:2)

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ ( Sıra No:2) Resmi Gazetede Yayınlanmıştır....

ÖZEL TÜRMOB SİRKÜLER

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 67

Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler Yayınlandı. ...

2013/5595 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Ver...

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 28.11.2013 tarih ve 28835 sayı ile İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır....

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 92

Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı....

27 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı....

28 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı....

Ba BİLDİRİM FORMLARI HAKKINDA

Şirketlerin Nevi Değiştirmeleri Durumunda Ba Bildirimlerine Düzeltmeler ile ilgili GİB ve TURMOB yazıları....

2013 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 430 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; yeniden değerleme oranı 2013 yılı içi...

GELİR VERGİSİ SİRKÜLER / 91

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması....

429 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi kanunları gereği iade hakkı doğu...

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şirket Ortaklarının, Şirketten Olan Alacaklarının (331 Hesap) Sermaye’ye İlavesinde Bilirkişi Raporu İstenmeyecek. SMMM veya YMM Raporu Yeterli Ola...

TARIMSAL KESİNTİ (TEVKİFAT) İŞLEMLERİ

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNAN KİŞİLERDEN ALINAN ÜRÜN BEDELLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT KESİNTİ BİLDİRİMİNİN 3 AY UZATILMASI HAKKINDA...

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: ...

SGK DUYURUSU " KISA VADELİ SİGORTA KOLU PRİM ORANLARI HAKKINDA"

SGK Duyurusu "Kısa Vadeli Sigorta Kolu Prim Oranı Hakkındaki Duyuru "...

E-BEYANNAME SİSTEMİNE BA-BS BİLDİRİM FORMLARI İÇİN KONTROL MODÜLÜ EKLENMİŞTİR.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü...

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102'nci Maddesinin 14 Fıkrasında Değişiklik Yapılmış Olup, 10 ve Üzerinde Sigortalının Çalıştırıldığı Aylara İ...

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNAN KİŞİLERDEN ALINAN ÜRÜN BEDELLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT KESİNTİSİNİN BİLDİRİMİ HK.

01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/27 sayılı genelgede yer alan tarımsal kesinti uygulamalarına ilişkin olarak kesinti so...

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ B.K.K

06.08.2013 - Resmi Gazete "BKK: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli v...

2013/2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 19 AĞUSTOS 2013 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

2013/2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri 19 Ağustos 2013 Tarihine Uzatılmıştır....

6495 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair 6495 sayılı Kanun, 02.08.2013 tarih ...

YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 31.10.2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

31.7.2013 tarih ve 28724 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 ...

6486 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ DÜZENLEMELERİ

Özel Sektör İşverenlerinin Yurt Dışına Çalışmak Üzere Götürdüğü İşçilere Sağlanan Sigorta Prim Teşviği...

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KARŞIT İNCELEMELERDE UYACAKLARI ESASLAR

27 ve 29 Sıra Numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde Belirlenmiştir....

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUL KARARI

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17.07.2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı " 21.07.2013 Tarih ve 28714 S...

26 SERİ NO'LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nde; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kan...

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No:146)'de Değ...

E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARI

TÜRMOB'un E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Yönelik Yayınladığı Özel Sirküler ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Mükelleflere Gönderdiği ...

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRI ÜZERİNDEN UYGULANACAK İLAVE PUAN, İLAVE PUAN UYGULANACAK İLLER VE UYGULAMA SÜRESİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı ü...

427 SIRA NOLU V.U.K. GENEL TEBLIĞI

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihi 01 EKİM 2013 tarihine uzatılmıştır ...

A.Ş VE LTD. LERİN SÖZLEŞMELERİNİN TTK'YA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 ncimaddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limi...

426 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

15.6.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde; yeni nesil ödeme kaydedici cihazların ...

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

06.06.2013 Tarih 28669 Sayılı Resmi Gazetede "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Yayınlanmıştır...

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİ HAKKINDA

31 Mayıs 2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan, SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetm...

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

29 Mayıs 2013 Tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kanunun 13. Maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, "GEÇİCİ...

VARLIK BARIŞI KANUNU HAKKINDA

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların 31.07.2013 Tarihine Kadar Yurda Getirilmesi Halinde Varlık Barışı Kanunundan Yararlanılacaktır!...

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 15.05.2013 Tarih ve 28648 Sayı ile Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları...

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 89

13.05.2013 tarih ve 89 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, 14 Mayıs 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyanna...

6 SIRA NO'LU VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VE SMMM'LERCE İMZALANMASI HK. GENEL TEBLİĞ

4.5.2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 sıra no.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler...

MESKEN OLARAK GÖRÜNEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ YMM VE SMMM BÜROLARINA İLİŞKİN KANUN

Mesken Olarak Görünen Bağımsız Bölümlerdeki YMM ve SMMM Bürolarına İlişkin Kanun Resmi Gazete yayınlanmıştır...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURUSU

4/A VE (B) kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödemelerini E-Devlet şifreleri ile öğrenmeleri hakkında duyuru...

KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLER / 28

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. ...

GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

"Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 11 Nisan 2013 Tarihli ve 28615 Sayılı Resmi Gazetede...

SGK GENELGESİ 2013/19

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi (2013-19) (SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)...

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

09.04.2013 Tarih ve 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının %1...

ÖNEMLİ DUYURU

Ba-Bs formlarının verilme süresi 3 Nisan Çarşamba gününe; kesin mizan bildrimlerinin verilme süresi ise 15 Nisan Pazartesi gününe uzatılmıştır....

YEVMİYE DEFTERLERİ KAPANIŞ TASDİKLERİ 30 HAZİRAN TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Yevmiye Defterleri ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri Kapanış Tasdiklerine İlişkin TBMM'nin 28.03.2013 Tarihinde Kabul Ettiği Yasa Maddeleri...

GELİR VERGİSİ SİRKÜLER / 88

Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması...

MÜŞTERİ BİLGİLERİ BİLDİRİMİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI

15.3.2013 tarih ve 61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edileme...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasla...

2013/OCAK DÖNEMİNE AİT BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

27.2.2013 tarih ve 60 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 28.2.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin "Form Ba" ve "...

122 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

26.2.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; Katma Değer Vergisi Tevkifatına ilişki...

ÖNEMLİ DUYURU

Ocak 2013 Dönemi KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Süresi 26.02.2013 Akşamına Kadar Uzatılmıştır....

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 58

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama...

ÖNEMLİ DUYURU "GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ 86"

2012 / 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Üresi 18 Şubat 2013 Pazartesi Akşamına Kadar Uzatılmıştır. K...

KOOPERATİFLERİN KARAR DEFTERİ VE YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ

Kooperatiflerin Karar Defteri ve Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikleri...

2012/ARALIK BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

2012/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı....

423 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

26.1.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraları...

ANTALYA İLİ 2013 YILI SM, SMMM ASGARİ ÜCRETLERİ

2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede Yayınlanmıştır....

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayıl...

6111 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANDIRILAN PRİM TAHSİLATLARINA İLİŞKİN DUYURU

Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 31.12.2012 tarihi olan 6111 sayılı Kanun gereğince yapılandırılan primler...

7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 31/5/2012 tarihli ve 6322 sa...

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO:7) RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan B Seri, 7 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde; 6358 sayılı EXPO 2016 Antaly...

42 SERİ NO'LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Kanunu Genel Tebliğinde; 1.1.2013 ta...

44 SERİ NO'LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Veraset ve...

61 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve...

56 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı...

69 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifele...

70 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 70 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta ...

9 SERİ NOLU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; mobil telefon aboneliği...

422 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 422 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Vergi Usul Kanununun 104,...

121 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 121 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; indirimli orana ...

42 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2013 tarihinden...

284 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 193 sayılı Gelir Vergi...

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 67 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN

Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesint...

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN TEBLİĞ

Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtların...

ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetm...

SMMM STAJ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlanmıştır....

SMMM ODALARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlanmıştır...

TÜRMOB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYNLANMIŞTIR

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gaza...

YMM ODALARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlanmıştır...

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

"Bağımsız Denetim Yönetmeliği" 26 Aralık 2012 Tarih 28509 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır....

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği " 26 Aralık 2012 Tarih ve 28509 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır....

2013 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Yeni TTK'ya göre 2013 Yılında Tutulacak Defterlere İlişkin Tebliğ 19 Aralık 2012 Tarih ve 28502 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır....

TÜRMOB SİRKÜLER 199-1

2013 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ile Bu Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdiklerine İlişkin Açıklamalar...

TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ

2013 Yılına ait Tasdik Ettirilecek Defterler için Noterler, Ticaret Sicil Belgesi İstemeyecekler...

TÜRMOB SİRKÜLERİ - 7

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönet...

YENİ TTK İLE İLGİLİ TÜRMOB SİRKÜLERİ - 6

Yeni TTK'ya Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi ...

419 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu...

SGK DUYURU

Prim Ödemelerine İlişkin Ek Uzatma Duyurusu...

GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLER / 85

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergil...

EYLÜL 2012 DÖNEMİNE AİT KDV BEYANNAMESİ VE BA-BS FORMLARI VERİLME SÜRESİ HAKKINDA

Eylül 2012 Dönemine Ait KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 30 EKİM 2012 Akşamına kadar, Ba-Bs Formlarının Verilme ...

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /25

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 25 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı....

SGK DUYURU

İşverenlerin E-Posta Adreslerini Kuruma Bildirmeleri Hakkında Duyuru...

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, İmalatçılar Tarafından İmalatta Kullanılmaları Halinde Vergi Tutarlarının İndirimli U...

BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Resmi Gazete’d...

SGK DUYURUSU

İşverenlerin E-Posta Adreslerini Kuruma Bildirmeleri Hakkında Duyuru...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 9.Taksit Ödemesinin 1 Ekim 2012 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir....

SGK DUYURUSU

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların 6322 Sayılı Kanun Kapsamında İhyasına İlişkin Son Başvuru Tarihi Hakkında Duyuru ...

BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI İLE TAPU HARÇLARI ORANLARININ BELİRLENMESİ HK. KARAR

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı....

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

2012/3594 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 12.9.2012 t...

418 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENL TEBLİĞİ

8.9.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî ...

120 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ

18.8.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; uluslararası kuruluşlara yapılan tesl...

2 SERİ NO'LU VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

15.8.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Deği...

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanu...

64 SIRA NOLU KDV SİRKÜLERİ YAYINLANDI

İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan KDV İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergi...

HAZİRAN/2012 DÖNEMİNE AİT BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ HAKKINDA

31/07/2012 tarih ve 54 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31.07.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs b...

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı....

416 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 416 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı....

417 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 417 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci...

GELİR VERGİSİ KANUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN

30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3322 sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar V...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURUSU

Yapılandırılmış Alacaklara İlişkin Ödeme Planların İhyası ...

415 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; kara ve deniz yolu ile şehirlerarası v...

4 SERİ NO'LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel T...

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:119)

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; indirimli orana tabi işlemler kapsam...

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 63

21/06/2012 tarih ve 63 Sıra No.lu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin s...

70 NO'LU KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

6.6.2012 tarih ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel T...

GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevk...

118 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; 3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-De...